Eğ irdir ilçesinin Rekreasyon Kaynaklarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

KARADAĞ Aybike Ayfer;AKPINAR
2003 Journal of Agricultural Sciences  
Özet: Bu araştı rma, Isparta İ li, Eğ irdir Ilçesinin rekreasyon kaynaklar ı n ı n belirlenmesi ve bu kaynaklar ı n korumakullan ı m ilkeleri çerçevesinde de ğerlendirilmesi amac ı yla yürütülmü ştür. Bu ba ğ lamda öncelikle rekreasyon ve rekreasyon kayna ğı kavramlar ı aç ı klanm ışt ı r Ara ştı rma alan ı n ı n doğ al ve kültürel kaynaklar ı n ı n envanteri ve analizi çal ış man ı n önemli bir bölümünü olu şturmaktad ı r. Yürütülen bu çal ış malar ışığı nda, ORRRC (Outdoor Recreation
more » ... Review Commission -D ış Mekan Rekreasyon Kaynaklar ı n ı İ nceleme Komisyonu) tarafı ndan geliştirilen "Rekreasyon Kaynaklar ı S ı n ı fland ı rma" Yöntemi, E ğ irdir Ilçesi örne ğ inde uygulanm ış , alan ı n rekreasyon kaynaklar ı belirlenmiş ve s ı n ıfland ı r ı lm ıştı r. Sonuç olarak ara şt ı rma alan ı n ı n rekreasyon kaynaklar ı değ erlendirilmi ş ve bu kaynakları n geli ştirilmesi için öneriler getirilmi ştir. Abstract: This research was carried out to determine and evaluate of E ğ irdir Town's recreation resources in the context of protection and using criteria. In this context; firstly, the terms of recreation and recreation resources have been explained. Inventory and analysis of natural and cultural resources are the important part of this research. In the light of the inventory and analysis; the method of "classif ı cation of recreation resources" which is improved by ORRRC (Outdoor Recreation Resources Review Commission) is used in the case of E ğ irdir Town to determine and classification its recreation resources. As a result, the recreation resources of the area have been evaluated and some recommendation was giyen to develop of the area's recreation resources.
doi:10.1501/tarimbil_0000000789 fatcat:zjujah3denfzjb5qjdbrpwsl2y