Inicjatywy przedsiębiorcze na rzecz edukacji z perspektywy działalności Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

Jolanta Sajdera
2020 Przedsiębiorczość, Edukacja  
Problematyka artykułu dotyczy dylematów rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie aktywności człowieka wspieranej inicjatywami jednostek samorządu terytorialnego i państwa. Artykuł koncentruje się na aktywności przedsiębiorczej podejmowanej na rzecz edukacji przez podmioty niezwiązane z oświatą. Pierwsza część tekstu prezentuje działalność Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych (OSZE) finansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Na podstawie analizy literaturowej
more » ... izy literaturowej materiałów źródłowych zaprezentowano etapy wyłonienia się inicjatywy OSZE (marka zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP w 2014 r.). W drugiej części tekstu zwrócono uwagę na dylematy wspierania inicjatyw w zakresie usług edukacyjnych z perspektywy pedagoga-eksperta szkoleniowego współpracującego z OSZE. Dokonano analizy treści oferty edukacyjnej 278 zagród funkcjonujących aktualnie w Polsce w kontekście założeń podstawy programowej ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) w 2017 r. Wyniki analiz ukazują potencjał obszarów wiejskich jako alternatywnego miejsca edukacji w środowisku "małej ojczyzny", a zarazem gotowość mieszkańców wsi do innowacji przedsiębiorczych w zakresie usług społecznych. W podsumowaniu artykułu podjęto refleksję nad koniecznością dalszych badań związanych ze wsparciem merytorycznym właścicieli zagród edukacyjnych w podnoszeniu jakości oferowanych przez nich usług edukacyjnych dla potencjalnych adresatów oferty, którymi są dzieci i młodzież.
doi:10.24917/20833296.162.17 fatcat:wtdb2zw4e5frlpdsjcpkqopwma