Ciężarne niepełnoletnie – współczesny problem bio-psycho-społeczny

Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Anna Włoszczak-Szubzda, Małgorzata Witkowska
2015 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu  
Bień A, Iwanowicz-Palus G, Włoszczak-Szubzda A, Witkowska M. Ciężarne niepełnoletnie -współczesny problem bio-psycho-społeczny. Med Streszczenie Obecnie w Polsce istnieje tendencja do obniżania wieku dziewcząt zachodzących w ciążę, a tym samym zwiększa się liczba porodów u nastolatek. Przebieg ciąży u małoletnich dziewcząt może zostać zaburzony wystąpieniem różnorodnych powikłań, będących skutkiem późnego objęcia opieką medyczną czy też brakiem należytej opieki lekarskiej. Ponadto ciąża u
more » ... nadto ciąża u młodocianych, z uwagi na zaistniałą nową sytuację psychologiczną i społeczną, jest rozpatrywana jako problem w aspekcie osobistym i rodzinnym. Cel. Celem badań była identyfikacja problemów bio-psycho-społecznych niepełnoletnich ciężarnych. Materiał i metody. Badania przeprowadzano w pierwszym półroczu 2011 roku wśród ciężarnych niepełnoletnich, w wybranych placówkach publicznych i niepublicznych ochrony zdrowia, w województwie lubelskim. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, z zastosowaniem techniki kwestionariuszowej. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety, zawierający pytania dotyczące charakterystyki respondentów i przedmiotu badań, a opracowany w oparciu o pięciostopniową skalę Likerta. Wyniki i wnioski. Małoletnie dziewczęta w chwili potwierdzenia ciąży odczuwają negatywne emocje. Młodociane ciężarne posiadają pewien zasób wiedzy, odnoszący się do zachowań prozdrowotnych kobiet w ciąży. Przejawiają świadomość szkodliwego wpływu używek na stan zdrowia dziecka. Rozumieją konieczność odbywania niezbędnej konsultacji lekarskiej w przypadku zaistniałych dolegliwości. Nieletnie ciężarne znają zalecenia dotyczące racjonalnej diety kobiety ciężarnej, aktywności fizycznej w ciąży, szkodliwości używek w ciąży, jednak nie wszystkie stosują się do tych zaleceń. Abstract Today in Poland, a downward tendency is observed in the age of girls becoming pregnant and, consequently, an increased number of childbirth among teenagers. The course of pregnancy in underage girls may be disturbed by the occurrence of various complications, which are the effect of receiving late medical care or the lack of appropriate medical care. In addition, due to the new psychological and social situation, pregnancy in underage girls is considered a problem from personal and family aspects. Objective. The objective of the study was identification of biopsychosocial problems among underage pregnant girls. Material and methods. The study was conducted in the first half of 2011, among underage pregnant girls reporting to selected public and non-public health care facilities in the Lublin Region, by the method of a diagnostic survey using a questionnaire technique. The research instrument was a questionnaire designed by the author, containing items concerning the respondents' characteristics and the object of study, developed based on the 5-point Likert scale. Results and conclusions. At the moment of confirming pregnancy underage girls experience negative emotions. Underage pregnant girls possess a certain scope of knowledge with respect to health promoting behaviours of women in pregnancy. They show awareness of the hazardous effect of stimulants on the state of health of the baby, and understand the necessity for medical consultation in the case of complaints. Underage pregnant girls know the recommendations concerning a rational diet of a pregnant woman, physical activity in pregnancy, and the hazardous effect of stimulants in pregnancy; however, not all of them observe these recommendations.
doi:10.5604/20834543.1152907 fatcat:qcn5olve2bbsben4k25creawim