Filters
1 Hit in 0.045 sec

NYA AVHANDLINGAR

Gunnar Almevik, Byggnaden
unpublished
som kun­ skapskälla. Göteborgs universitet, Göteborg 2012. 377 s., ill. English summary. ISBN 978-91-7346-714-8. Når leste du sist en rykende fersk doktorgradsavhandling som både bygger videre på og kritiserer det etnologis-ke blikket på den eldre byggeskikken-en avhandling skrevet i Sigurd Erixons ånd hvor Karl-Olov Arnstbergs avhandling om lafteknuter omtales uten spott eller ironi? Vel, nå har du sjansen. For i avhandlingen Byggna­ den som kunskapskälla tar Gunnar Almevik oss med på en reise
more » ... oss med på en reise inn i sitt arbeid med å forstå og restaurere en "långloftstuga", våningshuset på gården Örnanäs i nordøstre Skåne. Avhandlingen er en tverrfaglig kilde-og metodestu-die som utforsker hvordan et bygningshistorisk arbeid kan gjennomføres. Almevik er ikke etnolog til tross for at etnologien kanskje er hans naermeste fagfelt. Derimot er han både håndverker og akademiker ved Institutionen för kulturvård ved Universitetet i Göteborg. Og hans avhandling er en sjelden blomst ved at den utforsker hvordan det akademiske arbeidet og praksisfeltet rundt bygningsvernet kan gi hverandre mening. Det praktiske arbeidet med å restaurere bygningen fungerer som en premissleverandør i Almeviks prosjekt. Dette gir avhandlingen både et preg av alvor og rea-lisme. På den ene siden er målet å undersøke hvilken kunnskap han kan få ut av selve bygningen. På den andre siden søker han kunnskap andre steder for å få mer mening ut av sporene bygningen selv innehar. I til-legg til å studere materielle og skriftlige kilder har han brukt et aktørperspektiv. Aktørene er ikke bare trukket inn som informanter, men som en del av metoden i å forstå kildene da aktørperspektivet trekkes inn i selve tolkningsprosessen. Men det overordna målet i avhand-lingen er å forstå effekten av praksisene: Hva metodene medfører og hvordan de ulike kildetypene og metodene kan forenes i en praktisk analyse. Gunnar Almevik studerer huset i form av den fy-siske byggeskikken og endingene som er gjort. Han utforsker også de gamle håndverksprosessene gjennom prosessuell rekonstruksjon. Gårdsbruket, boskikken, markene og den sosiale strukturen omhandles gjen-nom et historisk forløp som går langt bakenfor selve bygningskroppen som er fra begynnelsen av 1800-tallet. Våningshuset på Örnanäs er i faglitteraturen omtalt som en gammel högloftstuga som utover på 1800-tal-let endres til en långloftstuga. Jeg vil si det så sterkt at Almevik revitaliserer et forskningsfelt innenfor den etnologiske tradisjonen, et felt som vi burde vaere med på å dyrke og utvikle i lag med andre fagfolk. Det er et reellt behov for denne tverrfaglige kunnskapen. Byg-ningsvernet skriker etter forskningsbasert kunnskap. Og kildepluralismen i avhandlingen får fram kunnskap som ikke bare fungerer opp mot den praktiske forvaltningen. Den er også godt egnet for dyp kulturhistorisk forståelse og museal formidling. Avhandlingen har på den ene siden gjort meg optimistisk på fagfeltets veiene til tross for at feltet rundt byggeskikken og håndverket for tiden er et så godt som dødt innen etnologien. På den annen side identifiseres også problemer i tek-sten. Avhandlingen er unødig langtekkelig i forhold til problemstillingene som reises. Problemstillingen er vag, mange spørsmål burde vaert bedre befestet opp mot faghistorien. De teoretiske framleggene i begynnelsen baerer preg av noe namedropping, mens litteratur-og kildehenvisningene kunne gitt bedre transparens gjen-nom mer presisjon. Strukturen kunne med fordel vaert annerledes og bygget opp et fokus, istedenfor å rive den ned. Og til slutt; konklusjonen er virkelig spennende og god, men dessverre ikke fullmoden. Monografi Byggnaden som kunskapskälla er en monografi. Den har 377 sider og består av 7 kapitler og noen tillegg. Den er i realiteten tredelt. I de tre første kapitlene presente-res vi for avhandlingens problemstillinger, teoretiske utgangspunkt og tidligere forskning. Hovedbolken består av tre empiriske kapitler som omhandler bygningen i seg selv (monumentet), skrift-lige kilder om Örnanäs (dokumentet) og aktørperspekti
fatcat:g6tffdopzzgrhdio6iocwr6624