Filters
1 Hit in 0.066 sec

ПРОТЕКТОРНА РОЛЬ ІОНІВ ФЕРУМУ В РОСЛИН BRASSICA JUNCEA L. ЗА ДІЇ ПЛЮМБУМ АЦЕТАТУ

unpublished
2 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності вул. Клепарівська, 35, Львів 79000, Україна Досліджено протекторний ефект іонів феруму різних концентрацій у рослин Bras sica juncea L. за умов впливу плюмбум ацетату. Показано інгібуючий вплив плюмбуму на морфометричні показники рослин. Додавання у середовище іонів фе-руму у високій концентрації дещо стимулювало ріст цих рослин. Встановлено, що збільшення концентрації плюмбуму було причиною зниження вмісту хлорофілів у листках і,
more » ... у листках і, очевидно, обумовлене дефіцитом феруму. Відзначено антагоністичну взаємодію між іонами плюмбуму і феруму та показано, що токсичні ефекти плюмбу-му значно знижуються за одночасного зростання концентрації феруму в середови-щі. Вміст малонового діальдегіду та гідроген пероксиду в коренях і у пагонах зрос-тав, порівняно з контрольними рослинами, на розчинах іонів металів, за сумісної дії з іонами феруму цей ефект частково нівелювався. Активність каталази зростала в усіх варіантах, порівняно з контрольними рослинами. Ключові слова: Brassica juncea L., плюмбум, ферум, антиоксидантна система. ВСТУП Протягом останнього століття антропогенний вплив на природу досягнув веле-тенських масштабів. У загальному балансі речовин, які забруднюють атмосферу, іони важких металів займають значний об'єм і розглядаються як глобальні забруд-нювачі. З огляду на це важливу роль відіграє з'ясування суті механізмів, що забез-печують адаптацію рослин до підвищених концентрацій іонів важких металів. Рослини нагромаджують ці метали з ґрунту, і у великих кількостях вони зде-більшого є токсичними для них. Деякі важкі метали є основними мікроелементами, зокрема, кобальт (Со), купрум (Сu), молібден (Мо), цинк (Zn), нікель (Ni), манган (Мn), ферум (Fe) у мікрокількостях необхідні для росту і розвитку рослин. Ці мета-ли є кофакторами багатьох ферментів. Купрум входить до складу переносників електронів при фотосинтезі (пластоціаніну) і диханні (цитохром с оксидази), вклю
fatcat:lfwugb22enhcregqycwbhv5hjy