Filters
1 Hit in 0.06 sec

OCENA DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ

Marta Bażydło, Beata Karakiewicz
2016 Pomeranian Journal of Life Sciences  
Wstęp: Celem pracy było określenie stopnia dostępności opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie zachodniopomorskim.Materiał i metody: Wybraną metodą był sondaż diagnostyczny. Został on przeprowadzony wśród przedstawicieli placówek opieki zdrowotnej świadczących usługi opieki psychiatrycznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.Wyniki: Ankietowanych zapytano, jak oceniają dostępność usług reprezentowanej przez siebie placówki. Ponad połowa respondentów (58%) oceniła
more » ... entów (58%) oceniła dostępność do reprezentowanej przez siebie placówki jako wysoką, 35% jako średnią, nikt nie ocenił dostępności jako niskiej, jeden respondent zaznaczył odpowiedź "trudno powiedzieć", a jeden nie zaznaczył żadnej odpowiedzi. Respondentów zapytano również, jak oceniają sytuację opieki psychiatrycznej pod kątem jej dostępności. Oddzielnie zapytano o ocenę dostępności do opieki ambulatoryjnej, a także o ocenę dostępności do opieki stacjonarnej i całodobowej. Niemalże co piąty pytany (19%) ocenił dostępność ambulatoryjnej opieki jako dobrą, 61% jako średnią, 13% jako złą, 7% osób nie miało zdania. Dostępność do opieki stacjonarnej i całodobowej 16% respondentów oceniło jako dobrą. Najwięcej respondentów (55%) oceniło ją jako średnią, a 26% pytanych oceniło jako złą. Jeden respondent nie miał opinii na ten temat.Wnioski: 1. Przedstawiciele placówek świadczących usługi opieki psychiatrycznej dobrze oceniają dostępność do reprezentowanych przez siebie placówek. 2. Dostępność do opieki psychiatrycznej na terenie całego województwa respondenci oceniają jako średnią. 3. Dostępność do opieki ambulatoryjnej jest lepiej oceniana niż do opieki stacjonarnej i całodobowej.
doi:10.21164/pomjlifesci.83 fatcat:infftdqtqndqbn2ybubnd6lsca