Filters
1 Hit in 0.034 sec

Resin composites direct odontal bulk fill technique in posterior teeth – case report
Tehnica de restaurare odontală directă în masă ( "bulk fill") cu răşini compozite în zona laterală – prezentare de caz

Iulian Băluţă, Clinica privată, Bucureşti, România, Irina-Maria Gheorghiu, Paula Perlea, Anca Nicoleta Temelcea, Sânziana Scărlătescu, Disciplina Odontoterapie Restauratoare, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti, România, Disciplina Endodonţie, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti, România, Disciplina Tehnica Dentară, Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti, România, Disciplina Endodonţie, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti, România
2019 Romanian Journal of Stomatology  
ODONTOTERAPIE Tehnica de resTaurare odonTală direcTă în masă ( "bulk fill") cu răşini compoziTe în zona laTerală -prezenTare de caz Resin composites direct odontal bulk fill technique in posterior teeth -case report dr. iulian băluţă 1 , şef lucr. dr. irina-maria Gheorghiu 2 , prof. dr. paula perlea 3 , şef lucr. dr. anca nicoleta Temelcea 4 , asist. univ. sânziana scărlătescu 3 Rezumat Articolul de faţă prezintă o tehnică modernă în domeniul restaurărior dentare directe cu ajutorul răşinilor
more » ... jutorul răşinilor compozite. Marea varietate a situaţiilor clinice cu care ne confruntăm a impus apariţia şi dezvoltarea unor multiple modalităţi şi materiale de refacere a pierderilor de substanţă dură dentară din zonele posterioare. Între acestea, tehnica " în masă" ("bulk-fill"), în care sunt utilizate compozite specifice, cu consistenţă scăzută, conduce la realizarea unei obturaţii corecte din punct de vedere al sigilării marginale, rezistenţei mecanice, cât şi a diminuării riscului de apariţie a sensibilităţii postoperatorii. Cuvinte cheie: restaurare odontală, răşini compozite, tehnica "în masă" abstRaCt This article presents a modern technique in the field of direct dental restorations using composite resins. The wide variety of clinical situations we have encountered has forced the development of multiple modalities and materials to restore the loss of dental hard substance in the posterior areas. Among these, the bulk-fill technique, in which specific low-consistency composites are used, leads to a correct obturation in terms of marginal sealing, mechanical strength, and reduced risk of occurrence of postoperative sensitivity.
doi:10.37897/rjs.2019.1.11 fatcat:re4t37qfprevxe6stc67z3xwi4