Filters
1 Hit in 0.055 sec

MANAGEMENT И GOVERNANCE-ДВА ВИДА УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА СЪБРАНИ В ЕДИНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО MANAGEMENT AND GOVERNANCE-TWO TYPES OF MANAGEMENT OF THE PUBLIC SECTOR AS ELEMENTS OF A GENERAL CYCLE OF MANAGEMENT

Tanev
unpublished
Резюме В статията се прави цялостен опит да се уточни съдържанието на различни понятия за управление в публичната сфера и по-специално на основните категории Management и Governance. Разгледани в сравнителен план, те се очертават като различни видове управление, обединени в общ генерален цикъл на управлението. В края на изследването се предлага такъв Генерален Management-Governance цикъл, който отграничава, но и свързва различните функции на управлението на публичната сфера. Abstract The
more » ... Abstract The article presents a comprehensive attempt to clarify the content of different concepts of management in the public sphere and in particular the main categories of Management and Governance. These are examined in a comparative perspective. Thus treated they appear to be different types of management, brought together in a single general cycle of management. At the end of the study a model of sucah a General Management-Governance cycle is offered which differentiates, but also connects the different functions of management of the public sphere. Изглежда не е случаен фактът, че почти всички автори, пишещи за доброто управление (Good Governance) напоследък се чувстват задължени да уточнят още в началото, че става дума за управление в смисъл тъкмо на Governance (ръководство), а не Government (правителство, управа) или Management (мениджмънт). С други думи има Good Governance (добро управление), но не и Good Government ("добро правителство") или Good Management ("добър мениджмънт"). (На много места използвам английските термини, тъй като (1) българските им преводи далеч не са утвърдени и (2) липсва достатъчен консенсус по съдържанието на съответните различни понятия за управление. Същевременно обаче където подобава вземам страна, като до английския термин поставям българския, който считам за уместен.) Не са за пропускане фактите, че (1) за Governance се говори изключително когато става дума за управлението на публичната, а не частната сфера; (2) под добро управление
fatcat:bzaemb5kqvg6hhfwcy33ikooyu