Filters
1 Hit in 0.037 sec

Grzegorz TOKARZ GEOGRAFICZNE DETERMINANTY KONFLIKTU SŁOWIASKO-GERMASKIEGO DO X WIEKU-OPIS JANA DŁUGOSZA

Jana Kroniki, Długosza
unpublished
nale do najwaniejszych ródeł, które ukazuj nam hi-stori Polski od czasów pogaskich po okres mu współczesny. Oczywicie, jak w kadej kronice, znale w nich mona szereg niecisłoci, czsto na ocen okre-lonych wydarze wpływ ma stosunek osobisty kronikarza do władców. Jan Dłu-gosz był zwizany z biskupem krakowskim Zbigniewem Olenickim. Ten ostatni przyjł go na słub, u boku tego hierarchy polski dziejopisarz pił si po stopniach kariery. Jednoczenie, bdc zwolennikiem Zbigniewa Olenickiego, z dystansem, a
more » ... ego, z dystansem, a nawet niechci patrzył na działania króla Kazimierza Jagielloczyka, głównie za na jego polityk wobec Kocioła. 1 Pisał midzy innymi, e rzdy Jagiellonów były kar dla Polaków, bdc zwo-lennikiem dynastii rodzimej (w tym kontekcie piastowskiej), stwierdzał, e Jagiel-lonowie mieli przede wszystkim wzgld na dobro Litwy, przyszło pastwa pol-skiego mniej ich interesowała, nie byli z nim zwizani etnicznie. 2 Pamita równie naley o trudnociach, przed jakimi musiał stan Jan Dłu-gosz, opisujc najstarsze dzieje Polski. Tematem artykułu jest próba spojrzenia na stosunki słowiasko-germaskie poprzez pryzmat geografii, posiłkujc si w tym wzgldzie dziełem dziejopisarza. Niewtpliwie, opisywany przez niego okres po-gaski (a który znajduje si w krgu naszych zainteresowa) obfituje w szereg hi-storii o charakterze legendarnym, współczeni historycy i archeolodzy zweryfiko-wali wikszo informacji podawanych przez Jana Długosza, uznajc je czsto czy to za nieprawdziwe, czy te, ze wzgldu na brak ródeł, nieuprawnione. Nie naley jednak zapomina, e jego opisy wpłynły na wiadomo wielu pokole miesz-kaców pastwa polskiego. Autor niniejszego artykułu nie chce rozstrzyga tych sporów, jego zadaniem jest bazowanie na "surowym" tekcie, ukazujc, e równie na bazie legend mona mówi o duym znaczeniu geografii dla stosunków midzy rónymi społecznociami. Jan Długosz opisywał genez Słowian, skd pochodzili, kto był ich protoplast. Jego zdaniem ojcem ludów słowiaskich był Negno, potomek starotestamentowego Jafeta. Ten pierwszy przeszedł ziemie chaldejskie, greckie i osiadł nad Morzem Czarnym i Dunajem. Najwczeniejsz siedzib Słowian stała si Pannonia, któr jednak Słowianie musieli opuci w wyniku najazdów Longobardów. Nastpnie za-siedlili tereny Bułgarii, Dalmacji, Chorwacji, Serbii, Boni, Karyntii i Ilirii, a take szereg wysp na Morzu Adriatyckim, Joskim i Egejskim. Wspomnie naley, e zachodnie granice tego ludu sigały do krain Latynów, Italów i Teutonów. Ziemie zasiedlone przez Słowian były bogate w zasoby złota, srebra, miedzi. Jednak przy-bysze utracili je na rzecz innych ludów, wina za ten stan rzeczy spada na samych 1 H.
fatcat:it664pdxjrevvbx5dsswoiy7wu