Filters
1 Hit in 0.051 sec

Embodied Consciousness and Naturalized Phenomenology

Olga Nikolić
2017 Filozofska Istraživanja  
Sažetak Tekst istražuje pravac u suvremenoj fenomenologiji i kognitivnoj znanosti koji teži inter disciplinarnoj suradnji dvije discipline. Pažljivim proučavanjem konstitutivne uloge živog tijela (Leib) za svijest i kogniciju, autori poput Varele, Thompsona, Gallaghera i Zahavija razvijaju novu istraživačku paradigmu da bi na originalan način nadišli tradicionalni du alizam duha i tijela. Najprije ću izložiti poziciju 4E obrta u kognitivnoj znanosti u vezi s problemom dualizma duha i tijela.
more » ... a duha i tijela. Zatim ću izložiti Husserlov dualistički argument o su ćinskoj razlici između bitka svijesti i bitka svijeta: srž Husserlove transcendentalne metode. U trećem dijelu, objasnit ću kako suvremena enaktivistička i fenomenološka koncepcija živog tijela predstavlja način nadilaženja ontološkog dualizma između svijesti i svijeta, kao i između duha i tijela, te kako se ontološki dualizam može zamijeniti idejom ko-konstitucije utjelovljene svijesti i svijeta. Na kraju ispitujem u kojoj mjeri ova ideja zahtijeva naturali zaciju fenomenologije i branim Husserlov epistemološki dualizam. Ključne riječi fenomenologija, kognitivne znanosti, utjelovljena svijest, Edmund Husserl, Leib, kokonsti tucija, naturalizacija fenomenologije Zahavi Abstract The paper investigates a movement in contemporary phenomenology and cognitive science seeking to strengthen interdisciplinary cooperation between the two. By carefully studying con stitutive role of the living body (Leib) for consciousness and cognition, authors like Varela, Thompson, Gallagher and Zahavi are developing a new research paradigm to overcome, in an original way, the traditional mind-body dualism. First I will present the 4E turn in cogni tive science with respect to the problem of mind-body dualism. Next, I will present Husserl's dualistic argument about the essential distinction between the mode of being of consciousness, and the mode of being of world: the core of Husserl's transcendental method. In the third part I will explain how contemporary enactivist and phenomenological conception of the living body represents the way to overcome ontological dualism between consciousness and world, as well as between the former and the body, and replace dualism with the idea of co-constitution of embodied consciousness and world. Finally, I explore to what extent this idea requires naturali zation of phenomenology and defend Husserl's epistemological dualism.
doi:10.21464/fi37309 fatcat:vvzp6hbcpfdefhdxkqtazj5xpa