Filters
1 Hit in 0.044 sec

The Role of the Metabolic Syndrome Criterias to Determine Moderate to Severe Sleep Apnea Patients

Merve Yumrukuz Şenel, Melike Bağnu Yüceege, Hikmet Fırat
2020 Türk Uyku Tıbbı Dergisi  
Öz Objective: Obstructive Sleep Apnea syndrome (OSAS) frequently seen in the adult population is an important public health problem. OSAS is related to increased cardiovascular morbidity and mortality. In studies, the relationship between OSAS, cardiovascular risk factors, and metabolic syndrome components is determined. This study aimed to evaluate the use of metabolic syndrome criteria to support prediagnosis of patients with sleep apnea who were admitted to sleep clinics. Materials and
more » ... Materials and Methods: This study involved 247 patients (148 men, 99 women) admitted to our sleep clinic with prediagnosis of sleep apnea. The patients' demographic features and evaluated National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel metabolic syndrome components were recorded. Results: After analysis of the relationship between Apne-hipopne index (AHI) and NCEP criteria separately, AHI was higher and more severe in men with waist circumference >102 cm (p=0.0001, kadınlarda x 2 =9.03, p=0.003 in women; x 2 =15.01, p<0.0001 in men respectively). No statistically significant relationship was found between dyslipidemia and AHI (p>0.05). Although AHI was significantly higher in hypertensive and hyperglycemic men (p=0.004 and p=0.002, respectively), no significant relationship was found in women for both groups (p>0.05). A statistically significant association was found between metabolic syndrome and sleep apnea (x 2 =5.82, p=0.016 in women; x 2 =8.017, p=0.005 in men). Conclusion: Our study showed that OSAS and metabolic syndrome components are clustered in patients. Patients diagnosed with OSAS must be followed closely. Besides, population with risk factors can be determined with simple anthropometric measurements and blood tests in primary health care centers and can be prioritized in sleep clinics. Amaç: Obstrüktif Uyku Apne sendromu (OUAS) yetişkin popülasyonda oldukça sık görülen önemli bir halk sağlığı problemidir. OUAS, hastalarda kardiyovasküler morbidite ve mortalite artışı ile ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda OUAS, kardiyovasküler risk faktörleri ve metabolik sendrom bileşenlerinin yakın ilişkide oldukları gösterilmiştir. Biz de çalışmamızda uyku kliniğine başvuran, uyku apnesi ön tanısı ile polisomnografi planlanan hastalarda, metabolik sendrom kriterlerinin ön tanıyı desteklemede kullanılıp kullanılamayacağını belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya uyku kliniğine başvuran, uyku apnesi ön tanısı ile polisomnografi yapılan 99 kadın, 148 erkek toplam 247 hasta alındı. Hastaların demografik verilerine ek olarak Ulusal Kolesterol Eğitim Programı Erişkin Tedavi Paneli metabolik sendrom kriterlerine ayrıntılı olarak bakılarak not edildi. Bulgular: Hastalarda Apne-hipopne indeksi (AHİ) ile Ulusal Kolesterol Eğitim Programı kriterleri arasındaki ilişki tek tek incelendiğinde, özellikle bel çevresi 102 cm ve üzeri olan erkeklerde AHİ'nin daha yüksek olduğu, aynı zamanda OUAS ciddiyeti ile de ilişkili olduğu görüldü (sırası ile; p=0,0001, kadınlarda x 2 =9,03 p=0,003; erkeklerde x 2 =15,01 p<0,0001). Dislipidemi ile AHİ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Hiperglisemi ve hipertansiyon ilişkili iki kriter incelendiğinde ise; hipertansif ve hiperglisemik erkeklerde AHİ anlamlı derecede yüksek saptanırken (sırasıyla p=0,004 ve p=0,002); kadınlarda ise istatistiksel anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Metabolik sendromu olan hastalarda uyku apnesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (kadınlarda x 2 =5,82 p=0,016; erkeklerde x 2 =8,017 p=0,005). Sonuç: Çalışmamız sonucunda OUAS ile metabolik sendrom bileşenlerinin kişide kümeleştiği görülmüştür. OUAS tanısı konan hastalar bu açıdan yakın takip edilmelidir. Aynı zamanda, basit antropometrik ölçümler ve kan tetkikleri ile özellikle birinci basamak sağlık birimlerinde riskli popülasyon belirlenerek uyku kliniklerinde öncelik verilmesi düşünülebilir. Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, Obstrüktif Uyku Apne sendromu, Uyku apnesi Ya z›fl ma Ad re si/Ad dress for Cor res pon den ce:
doi:10.4274/jtsm.galenos.2020.74946 fatcat:kwdhkeizunfezlnbnmudnh3t4i