Filters
1 Hit in 0.049 sec

Dünyada ve Türkiye'de Sosyo-Ekonomik Bir Problem Olarak Tek Ebeveynli Aile Olgusunun Çok Boyutlu Değerlendirilmesi

Bilal Çoşan
2018 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi  
Bilal COŞAN 1 2 Öz Tek ebeveynli aile, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bir olgudur. Son 50 yıllık süre içerisinde aile yapısında yaşanan değişmelere bağlı olarak, tek ebeveynli aile oranları da ciddi oranda artış göstermiştir. Bu değişiklik, sosyal politika kurumları içerisinde ailenin konumunu farklılaştırmıştır. Batı'da aile yapısında yaşanan değişim boşanma oranlarının yanı sıra "cohabitation" (evli bir çift gibi birlikte yaşama) oranlarının artmasıyla da başka tartışmaları ve problemleri
more » ... ı ve problemleri beraberinde getirmektedir. Güçlü bir sosyal politika "aktör"ü olan aile, artık "alıcı" konumunda da anılmaktadır. Sosyo-ekonomik açıdan birçok problemi beraberinde getiren tek ebeveynli aile, aile kurumunun daha kırılgan bir yapıya bürünmesine neden olmuştur. Bu çalışma bağlamında sosyal politika aktörü olarak ailenin önemine ve değişen yapısına vurgu yapılmaya çalışılacaktır. Daha sonra, dünyada ailenin değişen yapısı analiz edilecektir. Son olarak ise, Türkiye'de boşanma bağlamında tek ebeveynli aile problemi veriler ışığında değerlendirilecektir. Abstract Single-parent family is a phenomenon that occurs for a variety of reasons. Due to changes in the family structure over the past 50 years, single parent family ratios have also increased significantly. This change, differentiated the position of the family within the social policy institutions. . In the West, change is seen not only by the increase in divorce rates but also by the effect of the "cohabitation" (living together like a married couple) phenomenon. This has brought about other problems as well. The family, with a strong social policy "actor", is now also referred to as the "recipient". The single-parent family that brings many problems from a socio-economic perspective has caused the family institution to become more fragile. In the context of this study, we will try to emphasize the importance and changing nature of the family as a social policy actor. Then, the changing structure of the family will be analyzed in the world. Finally, the data will be evaluated in accordance with single-parent family problem in Turkey.
doi:10.21560/spcd.vi.453720 fatcat:dulz56nvkjek7faczqsfobdmxq