Filters
1 Hit in 0.042 sec

Evaluacija u nastavi italijanskog jezika: uticaj izbora tehnika i načina bodovanja na ishod testiranja

Dragana Ž. Mirčić Panić
2019 Анали Филолошког факултета  
Uvod Značaj evaluacije u celokupnom nastavnom procesu kao i nezanemarljiva društvena i politička uloga koju sve više poprima u današnjem društvu, doveli su do toga da ova tema kao oblast naučnog istraživanja konačno potvrdi ravnopravno mesto sa ostalim aspektima procesa nastave i ućenja stranog jezika. Važnu ulogu u razvoju jezičkog testiranja imalo je udaljavanje od doskora uobičajenog naglašavanja dokimološkog aspekta ove oblasti i preusmeravanje pažnje sa tehnika i psihometrijskih operacija
more » ... trijskih operacija na ono što je najbitnije, a to je predmet evaluacije i odgovor na pitanje šta to zapravo testiramo kada testiramo jezik (Barni, 2005: 32). U skaldu sa tim, u poslednjih nekoliko decenija istraživanja, razmišljanja, a ponekad i esperimentisanja koji su doveli do izrazitog kvalitativnog napretka gloto-* draganamircic@pravnifakultet.rs
doi:10.18485/analiff.2019.31.2.11 fatcat:2bjrjhla3rgzpdab4i2fbgzoai