Filters
1 Hit in 0.043 sec

Disclosure of information about persons who committed corrupt acts as a mechanism of anti-corruption: legal and historical aspects

Natalia Holota, Ternopil National Economic University
2018 Aktual'ni problemi pravoznavstva  
Наталя Голота, старший викладач кафедри правового регулювання економіки і правознавства ВННІЕ Тернопільського національного економічного університету ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ КОРУПЦІЙНЕ ДІЯННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Розглянуто історичні аспекти оприлюднення інформації про осіб, які вчинили корупційне діяння як механізм протидії корупції від найдавніших часів до сьогодення. Показано нестандартні форми протидії корупції в деяких країнах світу,
more » ... яких країнах світу, які призвели до істотного зменшення проявів корупції. З новел українських реалій згадано Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Зроблено висновок, що використання публічного громадського контролю загалом є ефективним засобом будь-якої національної антикорупційної стратегії. Ключові слова: корупція, протидія корупції, анткорупційні заходи, доступ до інформації, громадський контроль. Голота Н. Обнародование информации о лицах, совершивших коррупционные деяния как механизм противодействия коррупции: историко-правовой аспект Рассмотрены исторические аспекты обнародования информации о лицах, совершивших коррупционное деяние, как механизм противодействия коррупции от древнейших времен до современности. Показано нестандартные формы противодействия коррупции в некоторых странах мира, привели к существенному уменьшению проявлений копуциии. С новелл украиских реалий упомянуто Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Сделан вывод, что использование публичного контроля в целом является эффективным средством любой национальной антикоррупционной стратегии. Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, анткорупцийни мероприятия, доступ к информации, общественный контроль. Holota N. Disclosure of information about persons who committed corrupt acts as a mechanism of anti-corruption: legal and historical aspects The article deals with the historical aspects of the disclosure of information about individuals who committed corruption as a mechanism for combating corruption from ancient times to the present. Non-standard forms of counteraction to corruption are shown in some countries of the world, which led to a significant reduction of manifestations of copulation. From the novels of Ukrainian realities, the Unified State Register of Persons Who Corrupted Offenses is mentioned. It is concluded that the use of public public control in general is an effective means of any national anti-corruption strategy.
doi:10.35774/app2018.02.017 fatcat:q3tlfozbt5di3c6a77e4egj3d4