Filters
1 Hit in 0.036 sec

Clinical and Metabolic Features of Kidney Stones in Children
Üriner Sistem Taşı Olan Çocuk Hastaların Klinik ve Metabolik Özellikleri

Engin MELEK, Kaan Savaş GÜLLEROĞLU, Umut Selda BAYRAKÇI, Cem AYGÜN, Esra BASKIN
2015 Turkish Journal of Pediatric Disease  
ÖZET Amaç: Üriner sistem taşı oluşumunda rol alan etiyolojik faktörleri belirlemek taşın tedavisi ve tekrarını önlemek açısından son derece önemlidir. Çalışmada çeşitli nedenlerle kliniğimize başvurup üriner sistem taşı saptanan hastalarda taşa eğilimi artıran faktörlerin belirlenmesi, yaş gruplarına göre hastaların demografi k özelliklerinin, başvuru semptom ve bulgularının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: 2002 ve 2010 yılları arasında farklı nedenlerle Çocuk Nefroloji
more » ... ocuk Nefroloji Kliniğimize başvurup üriner sistem taş hastalığı tanısı konulan 109 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Ortalama yaşları 49.2±56.0 (0.1-228) ay olan 109 hastanın 56'sı (%51.4) erkek, 53'ü (%48.6) kızdı (E/K= 1.06). Hastaların 74'ünün (%67.9) ailesinde üriner sistem taşı öyküsü ve 29'unun (%26.6) anne babası arasında akrabalık vardı. Taşlar hastaların 33'ünde (%30) sağ üriner sistem, 41'inde (%38) sol üriner sistem, 35'inde (%32) ise bilateral yerleşimliydi. Hastaların 50 (%45.9)'sinde idrar yolu enfeksiyonu öyküsü vardı. Beş ve daha küçük yaştaki hastaların %78'inde ve beş yaşından büyük hastaların %48'inde olmak üzere tüm hastaların %69.7'sinde metabolik bir neden saptandı. Metabolik tetkikleri yapılan hastaların %44'ünde hiperkalsiüri, %50.6'sında hiperoksalüri, %50'sinde hipositratüri ve %37.5'inde hiperürikozüri saptandı. Ailesinde taş öyküsü olan hastalarda (%74.3) olmayanlara göre (%60.0), annebaba arasında akrabalık öyküsü olanlarda (%86.0) olmayanlara göre (%63.0) metabolik nedenler daha yüksek saptandı. Sonuç: Çocuklarda taş hastalığı nadir değildir. Özellikle ailesinde üriner sistem taşı öyküsü olan, beş ve daha küçük yaşta üriner sistem taşı saptanan çocuklar olmak üzere, üriner sistem taşı saptanan tüm çocuk hastalarda öncelikle metabolik nedenlerin araştırılması gerektiği kanaatindeyiz. ABSTRACT Objective: Determination of etiological factors in the development of urolithiasis is very important for treatment of urolithiasis and prevention of recurrences. The aim of this study was to evaluate the clinical and metabolic features and risk factors of urolithiasis in children and compare the demographic features, clinical signs and symptoms of patients according to age groups. Material and Methods: We retrospectively evaluated the clinical, radiological and metabolic features of 109 children with urolithiasis who had been referred to our Pediatric Nephrology Clinic between 2002 and 2010 with various clinical presentations. Results: There were 56 boys (51.4%) and 53 girls (48.6%) (M/F: 1.06). Their mean age was 49.2±56 (range: 0.1-228) months. A family history of urolithiasis was found in 67.9% of children. There was a history of consanguinity between the parents of 29 (26.6%) patients. The location of the urolithiasis was in the right urinary system in 33 (30%) patients, left urinary system in 41 (38%) patients, and bilateral in 35 (32%) patients. A history of urinary tract infection (UTI) was present in 45.9% of the patients. Urine analysis revealed metabolic abnormalities in 69.7% of the patients, including hypercalciuria (44.0%), hyperoxaluria (50.6%), hyperuricosuria (37.5%), and hypocitraturia (50.0%). The percentage of metabolic abnormalities was higher in patients with a family history (74.3%) than patients without a family history (60%) and also in patients with consanguinity (86%) between their parents than those with parents without consanguinity (63%). Metabolic abnormalities were more common in patients ≤ 5 years of age (78%) than in patients > 5 years of age (48%).
doi:10.12956/tjpd.2015.168 fatcat:md2n3p7fkvctnbhdfme6jmfcii