Filters
1 Hit in 0.066 sec

ORIGINALRESEARCH SROVNÁNÍRZNÝCHPÍSTUPHRANOVÉDETEKCE KONETINOVÝCHTEPENVPODÉLNÉMEZU ULTRAZVUKOVÉHOOBRAZU

Martinsedlá, Vojtchmornstein
unpublished
1 BiofyzikálníústavLFMU,Brno,eskárepublika Souhrn Automatická detekce tepen v ultrazvukovém obraze mže být velmi užiteným nástrojem pi hodnocení funkního stavu a diagnostice mnoha onemocnní vaskulárního systému. Hranová reprezentace obrazu mže poskytovat významnou informaci o lumenu tepny a stavb tepenné stny nebo o prbhu a vtvení tepen. U dynamických studií lze metody hranové detekce s výhodou využít také k hodnocení mechanických a elastických vlastností tepen. Hranovou detekci tepen v
more » ... kci tepen v podélném ezu ultrazvukového obrazu jsme provedli pomocí rzných bžn používaných hranových operátor a detektor založených na první derivaci (Roberts, Sobel, Prewitt, Kirsch, Robinson) nebo druhé derivaci (Laplace, LoG) obrazové funkce. Pro srovnání jsme zvolili také výsledky detekce hran v obraze metodou prostého prahování. Pro lepší výsledky hranové detekce jsme na vstupní obraz aplikovali nkteré základní metody pedzpracování obrazu (doostení, vyhlazení, úprava jasu, úprava spektra) a prostedky matematické morfologie (eroze, dilatace, uzavení, otevení). Tmito postupy jsme se snažili maximáln eliminovat šum a rušivé struktury v obraze, které zpsobovaly chybnou detekci hran a negativn ovlivovaly výsledek. Všechny aplikované postupy poskytly uspokojivé výsledky detekce. Volba nejoptimálnjšího zpsobu hranové detekce závisí na konkrétní situaci a je podmínna jednak vhodn zvolenými parametry v jednotlivých krocích detekního algoritmu, jednak také typem, kvalitou a akviziními parametry konkrétního vstupního ultrazvukového obrazu. Klíová slova ultrazvuk, konetinové tepny, hranová detekce, hranové operátory Úvod Hrana je místo v obraze, ve kterém dochází k vý-razné zmn hodnoty obrazové funkce (nap. jasu). Cílem hranové detekce je takové místo v obraze nalézt a oznait. Nejjednodušším zpsobem detekce hran je metoda prostého prahování. Výsledkem prahování je binární obraz, ve kterém jsou všechny hodnoty obrazové funkce, vtší než zvolený práh, nahrazeny hodnotou 1 a hodnoty obrazové funkce menší než práh nahrazeny hodnotou 0 (1). asto se používá také prahování s více prahy, prahování ástené nebo prahování adaptivní, kde se velikost prahu uruje jako funkce polohy pro jednotlivé ásti obrazu. Volba správné hodnoty prah se uruje experimentáln nebo na základ vhodných charakteristik obrazu.
fatcat:ftax2dcftbegvfacuki7qt3qum