Filters
1 Hit in 0.072 sec

ALANYA DAKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN GENEL YAPISININ ANALİZİ

ENGİN ÜNGÜREN
2016 Journal of International Social Research  
Öz Uluslararası turizm hareketleri dünyada yaşanan bölgesel ya da kimi zaman ortaya çıkan küresel krizlerden etkilenmesine rağmen her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu durum turizm endüstrisinin dünya ekonomisindeki önemini de artırmaktadır. Türkiye turizmde gerçekleştirdiği önemli atılımlar ile 2000'li yılların ortalarından itibaren dünyadaki en önemli turizm ülkeleri arasına girmiştir. Bu başarıda kuşkusuz konaklama sektörünün rolü büyüktür. Konaklama işletmelerinin başarısı sundukları
more » ... şarısı sundukları hizmetin kalitesine ve esasen bu hizmeti veren nitelikli işgücünün varlığına bağlıdır. Bu çalışmanın amacı Türkiye'nin ve Akdeniz çanağının en önemli kitle turizmi destinasyonlarından biri olan Alanya'da faaliyet gösteren turizm işletme belgeli konaklama işletmelerinin işletme yapısını belirlemektir. Araştırmada veriler konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen anket uygulamasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın bulguları; konaklama işletmelerindeki yatak başına düşen personel sayılarının Türkiye ortalamalarının altında kaldığını, hem devamlı hem de sezonluk faaliyet gösteren işletmelerdeki işgören devir hızlarının yüksek olduğunu, işletmelerin yüksek oranda dış kaynak kullanımına başvurduklarını, apart otellerde dahi her şey dahil sisteminin %45 oranında uygulandığını, işletmelerin nitelikli personel bulmada güçlük yaşadıklarını ve yabancı turistler kadar yerli turistlerin de bölge turizminde önemli bir yerinin olduğunu göstermektedir. Abstract Although international tourism movements are affected regional or global crises in the world, international tourism activity continues to grow every day. This situation increases the importance of the tourism industry in the world economy. Turkey has become one of the most important tourist countries in the world since the mid-2000s in tourism with carried out with great strides in tourism. Certainly in this success the role of the hospitality industry is great. The success of the accommodation establishments depends on quality of the services they provide and essentially the presence of skilled labor to provide this service. The aim of this study was to determine business structure of tourism accommodation businesses certified tourism businesses operating in Alanya destination which is one of the most important mass tourism destinations of Turkey and the Mediterranean. The research data were obtained by the survey carried out in the accommodation businesses. The findings of the research have shown that; number of staff per bed in the hospitality business are below the average of Turkey, staff turnover rate in operated enterprises throughout the whole year and also in seasonal operated enterprises is high, the rate of outsourcing usage in hospitality business is very high, even all-inclusive system in hotel apartments is applied in the 45% rate, accommodation establishments have difficulty in finding qualified staff, domestic tourist has an important place in the region as well as foreign tourists
doi:10.17719/jisr.20164317787 fatcat:tnmugoq5enhtzexhprtprfji6e