Filters
1 Hit in 0.062 sec

Okullarda Şiddet ve Zorbalık: Risk Faktörleri, Koruma, Önleme ve Müdahale Hizmetleri: Konya Örneği

Kasım TATLILIOĞLU
2016 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Araştırmanın amacı, ortaöğretim okullarında şiddetin kaynakları konusunda öğretmen, yönetici ve öğrenci görüşlerini belirlemektir. Son yıllarda, toplumda okulların güvenliği ile ilgili sorunların her geçen gün arttığına ilişkin bir algılama söz konusudur. Okullarda şiddete ilişkin korku giderek artış gösteren bir olgudur. Okul güvenliği ile ilgili çözülmesi gereken en önemli sorunların başında okullardaki şiddet ve zorbalıkla baş etme gelmektedir. Okuldaki şiddet nedeniyle başta öğretmenler
more » ... başta öğretmenler olmak üzere pek çok birey kendini güvende hissetmemekte ve dolayısıyla işlerine yeterli düzeyde odaklanamamaktadır. Şiddet nedeniyle bireyler, hem fiziksel hem de duygusal kalıcı bozukluklara maruz kalmaktadır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, birçok genç ergen çatışma ve problem çözmede en etkin yolun şiddet olduğuna inanmaktadır. Bu durumun nedenleri olarak okuldan öğrenci davranışlarını olumlu yönde değiştirmesi gerekirken bazı çocuk ve gençlerin okulla ilgili değişkenlerden dolayı suça bulaşmış olma olasılığını söyleyebiliriz. Çok tartışılan bir konu da, şiddetin aileden başlayarak bir süreklilik gösterdiği; hatta öğretmenlerin söylemiyle "ailede dayağa alışmış çocukları başka türlü kontrol edemedikleri" şeklindedir. Şiddete uğrayan kişiler (kurbanlar), kısa ve uzun süreli uyumsuzluk tehlikesi ile karşılaşmaktadırlar. Bu araştırmada, 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında Konya il merkezi ile 31 ilçesinde öğrenci, veli, idareci ve öğretmenlerden toplam 237784 kişiye uygulanan "Temel önleme 1 Bu araştırma, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda oluşturulan, "Şiddeti Araştırma Komisyonu" tarafından, Konya merkez ve ilçelerde ortaöğretim öğrencileri üzerinde 2005-2006 Eğitim-öğretim yılında yapılan "Temel Önleme Anketi"nin sayısal verilerinden elde edilerek hazırlanmıştır. 20-21 Nisan 2012 Tarihlerinde Dicle Üniversitesi tarafından düzenlenen "Her Yönüyle Şiddet" çalıştayında özet bildiri olarak sunulmuştur. 2 Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü. kasimtatlili@hotmail.com. 0 505 6796559 Kasım Tatlılıoğlu, Okullarda Şiddet ve Zorbalık: Risk Faktörleri, Koruma, Önleme ve Müdahale Hizmetleri: Konya Örneği Anketi"nin sonuçlarına yer verilmiştir Ayrıca, okullarda şiddet ve zorbalık konusu, buna ilişkin risk faktörleri ve çözüm önerileri ele alınarak, şiddet ve zorbalığa ilişkin kavramsal çözümleme yapılmıştır. Şiddetin ortadan kaldırılabilmesi ve gençlerimize daha kaliteli, daha güvenli eğitim ortamlarının sunulabilmesi için, öncelikle okullarda şiddetin irdelenmesi, sonrasında nedenlerinin araştırılması ve bu sonuçlar ışığında önlemlerin alınması gerekmektedir. Böylece, okullarda eğitim kalitesini ve iklimini olumsuz yönde etkileyen şiddetin çözüm yollarının belirlenmesi için, bilimsel verilere dayalı olarak yetkililere ve araştırmacılara öneriler sunulması amaçlanmıştır. Anahtar kelimeler: Şiddet, saldırganlık, zorbalık, kurban, okul güvenliği, okul şiddeti, lise. Abstract The purpose of this study is to investigate the opinions of the teachers, administrators and students about the sources of violence at high schools. In recent years, a perception as to the fact that the problems about increasing of the schools' safety day by day is under consideration. It is a phenomenon that a fear of violence at schools is increasing constantly. Coping with the violence at schools is the first thing that should be solved about the safety of schools. Because of the violence at schools, many members of the schools, especially the teachers don't feel safe themselves, and so they cannot focus on their work completely. Due to the violence, the individuals are exposed to both physical and emotional defects permanently. According to the results of the research, many young adolescents believe that the most effective way in the conflicting and solving problems is violence. We can say the reasons as the fact that a school should change students' behaviours in positive ways but it sometimes turns out that some kids and young people are possibly criminal because of the changeable things at school. A much discussed subject is that violence starts with the family and becomes permanent, even as the teachers say "we can't control the kids in another way if they are used to be beaten in the family". Those who are exposed to violence (victims) come across the danger of maladjustment for a short and long time. In this research, it is given place to the results of "Basic Prevent Survey" as to the study of violence at schools that was applied to the students, parents, headmasters and teachers applied to totally 237784 people in the centre of Konya and 31 districts of Konya in Year. By the help of this study, the question of violence and tyranny at schools is analysed conceptually about violence and tyranny, dealing with the risk factors about this subject and solution suggestions. To eliminate the violence and present adolescent much more qualified and much safer education, firstly, violence must be explicated, secondly causes must be investigated, and finally precautions must be handled under the view of these results. Thus, it is aimed to make suggestions based on scientific data to the administrators and researchers in order to determine the solutions to violence at schools which effects the quality of education and the climate of the school negatively.
doi:10.29029/busbed.328657 fatcat:uwgrco7pbnd33gtvt4s2ikgqsi