Filters
1 Hit in 0.063 sec

Strategies for Developing On-Line Business Models in Retail Banking

Marcin Marcin, Kozminsky University
2018 Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW  
The purpose of the article is to present the current state of development of on-line services in retail banking and to discuss their future development. It covers a high level analysis of functional morphology of on-line banking in view of historical banking channel development. The final study provides a view on key strategies that can be used in the future to foster further development of on-line business models. The strategies are divided into organic growth, partnerships/intermediation and
more » ... intermediation and accelerated growth. Concluding remarks point out the leading role of banks in the digitalization of economic systems and support for e-government. They also emphasize the potential for further development of on-line banking towards universal service platforms which provide a secure environment for execution of auditable business transactions between known parties. Strategie rozwoju modeli biznesowych on-line w bankowo ci detalicznej Celem artyku u jest przedstawienie obecnego stanu rozwoju us ug on-line w bankowo ci detalicznej oraz dyskusja ich dalszego rozwoju. Artyku obejmuje ogóln analiz morfologii funkcjonalnej bankowo ci on-line w kontek cie historycznego rozwoju kana ów w bankowoci. Strategie podzielone s na wzrost organiczny, partnerstwo/po rednictwo oraz przy pieszony wzrost. W zako czeniu jest wskazana wiod ca rola banków w digitalizacji systemu ekonomicznego oraz wsparcia us ug e-administracji (e-government). Podkre lono równie potencja do dalszego rozwoju bankowo ci on-line w kierunku uniwersalnych platform us ugowych, które zapewniaj bezpieczne rodowisko do realizowania audytowalnych transakcji biznesowych pomi dzy znanymi stronami. S owa kluczowe: bankowo on-line, digitalizacja, e-administracja (e-government), funkcjonalno ci on-line, modele biznesowe, rozwój strategii, partnerstwo publiczno-prawne, platformy us ugowe, integracja on-line, bezpiecze stwo on-line. Nades any: 09.03.18 | Zaakceptowany do druku: 14.05.18 JEL: O32, O33, D02, O14 Studia i Materia y, 1/2018 (27), cz. 2: 90-104 ISSN 1733-9758, © Wydzia Zarz dzania UW
doi:10.7172/1733-9758.2018.27.8 fatcat:rs3wslr7krdwxoqb4xbh4r6tgq