Filters
1 Hit in 0.048 sec

CMSRAS: A Novel Chaotic Multi-Specular Reflection Optimization Algorithm Considering Shared Nodes

Bing Ma, Pengmin Lu, Lufan Zhang, Qisong Qi, Yixin Chen, Yongtao Hu, Mengmeng Wang, Guozhu Wang
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3066180 fatcat:uwtwff7bljb2zgyxtu375qnw34