Filters
1 Hit in 0.038 sec

Games usage in professional competence development
Wykorzystanie gier w rozwijaniu kompetencji zawodowych

Waldemar Grzywacz, Michał Mijal
2014 Problemy Zarzadzania  
Celem artyku u jest analiza i ocena narz dzia symulacyjnego dla rozwoju kompetencji oraz wskazanie jego mo liwych zastosowa . W literaturze istnieje wiele typologii kompetencji i podej do ich rozwijania. Jako jedna z metod wskazywane s gry szkoleniowe i symulacje. Poniewa zwykle gry stymuluj rozwój wi cej ni jednego rodzaju kompetencji, trudne jest kontrolowanie zmiennych na tyle, aby przeprowadza w tym obszarze eksperymenty. Z drugiej strony mo liwe jest do precyzyjne okre lenie, jakie
more » ... enie, jakie kompetencje s kszta towane przez u ycie konkretnej gry. Z tego powodu jako metod badawcz wybrano studium przypadku oparte na pog bionej analizie istniej cej gry szkoleniowej. Analiza ta pozwoli a okre li przydatno konkretnego narz dzia do celów szkoleniowych i rozwoju kompetencji oraz wskaza mo liwe warianty zastosowania, które pozwalaj rozszerzy spektrum rozwijanych kompetencji. Równocze nie, dzi ki okre leniu s abych stron symulacji, mo liwe by o zaproponowanie alternatywnego jej wykorzystania oraz wzbogacenia o modyfikacje, które pozwalaj elastycznie dobiera zakres szkolenia. Artyku stanowi egzemplifikacj jednej z typologii kompetencji i rozwija t koncepcj o aspekty zwi zane z edukacj i kszta towaniem kompetencji w ró nych obszarach. S owa kluczowe: kompetencje zawodowe, rozwój, gry, symulacje, studium przypadku. The aim of this paper is to analyze and assess a simulation tool used for competence development and outline its possible use. Literature offers many different typologies of competencies and approaches to their development. One of them are training games and simulations. Usually games stimulate development of more than just one type of competence, it is difficult to conduct an experiment as there are too many variables to control at the same time. On the other hand it is possible to precisely determine which competencies are developed by which type of game. Therefore as a research method a case study was chosen, based on an in-depth analysis of an existing training game. The analysis let to evaluate its usefulness for specific training competence development purposes as well as show possible variants that enable to widen the spectrum of developed competencies. Thanks to specifying the game's weaknesses it was possible to enhance and enrich it by some modifications that allow to better fit it to the training's needs. The paper is an exemplification of one of existing competence typologies and develops it by some educational aspects of competence shaping in various areas.
doi:10.7172/1644-9584.45.13 fatcat:2xoklic74bafnhtll5mfwakt2i