Filters
1 Hit in 0.031 sec

Criteria base of research of levels of formation of visual and information culture of pre-service mathematics and computer science teachers
Критеріальна основа дослідження рівнів сформованості візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики

M. Drushlyak, Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine
2020 Physical and Mathematical Education  
issue 4(26), 2020 . 40 Scientific journal PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION Has been issued since 2013. Науковий журнал ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА Видається з 2013. http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/ ISSN 2413-158X (online) ISSN 2413-1571 (print) Друшляк М.Г. Критеріальна основа дослідження рівнів сформованості візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики. Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 4(26). С. 40-44. Drushlyak M. Criteria base of research of
more » ... of research of levels of formation of visual and information culture of pre-service mathematics and computer science teachers. М.Г. Друшляк Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна marydru@fizmatsspu.sumy.ua ORCID: 0000-0002-9648-2248 Друшляк М.Г. КРИТЕРІАЛЬНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ АНОТАЦІЯ Формулювання проблеми. На сьогодні у суспільстві відбувається, так званий «візуальний поворот», який характеризується переходом від текстоцентрованих форм подання інформаційного контенту до візуальних форм. Такі кардинальні трансформації призводять до змін у стилі мислення молоді, у способах сприймання нею інформації. У зв'язку з цим підготовка майбутніх вчителів, які покликані сформувати у молодого покоління адекватну сьогоденню картину світу, потребує концептуального переосмислення. Тому у контексті підготовки майбутніх учителів, а особливо учителів математики та інформатики, варто говорити про рівень сформованості їх візуально-інформаційної культури. Матеріали і методи. Для досягнення мети були використані теоретичні та емпіричні методи: системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; розробка та апробація критеріальної бази дослідження рівнів сформованості візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики, педагогічне спостереження. Результати. У дослідженні для визначення рівня сформованості візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики було виокремлено мотиваційний, пізнавальний, процесуальний та рефлексивнооцінювальний критерії. Було визначено їх показники: мотиваційний з показниками "Потреба", "Мотивація"; пізнавальний з показниками "Обізнаність", "Знання", "Візуальне мислення"; процесуальний з показниками "Операційноінструментальні уміння", "Професійні уміння" та рефлексивно-оцінювальний з показниками "Здатність до самоаналізу", "Здатність до самовдосконалення". Показники сформованості візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики було градуйовано за такими рівнями: високий, середній, низький. Висновки. Виділені критерії та показники сформованості візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики утворюють цілісну структуру, у якій всі елементи взаємозалежать один від одного та є взаємопов'язаними. КЛЮЧОВІ СЛОВА: візуально-інформаційна культура, майбутні вчителі математики та інформатики, критерій сформованості візуально-інформаційної культури, показник сформованості візуально-інформаційної культури, рівень сформованості візуально-інформаційної культури. ВСТУП Постановка проблеми. На сьогодні у суспільстві відбувається, так званий «візуальний поворот», який характеризується переходом від текстоцентрованих форм подання інформаційного контенту до візуальних форм. Такі кардинальні трансформації призводять до змін у стилі мислення молоді, у способах сприймання нею інформації. У зв'язку з цим підготовка майбутніх вчителів, які покликані сформувати у молодого покоління адекватну сьогоденню картину світу, потребує концептуального переосмислення. Тому у контексті підготовки майбутніх учителів, а особливо учителів математики та інформатики, варто говорити про рівень сформованості їх візуально-інформаційної культури, під якою будемо розуміти інтегративну якість особистості, яка поєднує: ціннісні установки, прагнення до розвитку в галузі візуалізації та інформатизації освіти; інформатико-математичні, психолого-педагогічні та технологічні знання; уміння сприймати, аналізувати, порівнювати, зіставляти, інтерпретувати, продукувати з використанням інформаційних технологій, структурувати, інтегрувати, оцінювати поданий наочно навчальний матеріал; здатність до аналізу, ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА (ФМО) випуск 4(26), 2020 .
doi:10.31110/2413-1571-2020-026-4-007 fatcat:dyc4mlktfzgbzcu3xsyilxupbm