Filters
1 Hit in 0.046 sec

Kur'an'ın Kur'an'la Tefsirinin Erken Dönem Temsilcisi: Etbâu't-tâbiînden Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem (ö. 136/754)

Ceyda GÜRMAN
2020 Tefsir Araştırmaları Dergisi  
Kur'an'ın Kur'an ile Tefsirinin Erken Dönem Temsilcisi: Etbâu't-tâbiînden Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem (ö. 182/798) Ceyda GÜRMAN  Öz Hz. Peygamber'in Kur'an'ı tebyin vazifesiyle başlayıp sahâbe-i kirâm ile devam eden Kur'an'ı sahih anlama gayretleri ve tefsire yönelik ilk çalışmalar, tâbiûn ile büyük bir gelişme göstermiş ve tefsir ilim olarak temayüz edip mescidlerdeki halkalarda tedris edilir hale gelmiştir. Hz. Peygamber ve sahâbe tefsirine ulaşmada yegâne nesil olan tâbiûn, Kur'an-ı
more » ... ûn, Kur'an-ı Kerîm'i baştan sona tefsir etmiş ve birçok öğrenci yetiştirmiştir. Genel olarak Hicri II. asra denk gelen etbâu't-tâbiîn döneminde ise; Abbâsîler'in hilafet merkezini Bağdat'a taşımasıyla Mekke, Medine, Basra ve Kûfe gibi ilim merkezlerine yeni şehirler katılmış, böylece ilmî hareketlilik artmış; Arap dili ve nahviyle ilgili çalışmalar hız kazanmış, itikâdî ve amelî mezhepler şekillenmiş ve taraftar kazanmıştır. İlimlerin tasnif edildiği bu kıymetli zaman dilimi, tefsir ilmî açısından da son derece önemli olup çok sayıda müfessir, Kur'an ilimleri ve tefsir çalışmalarındaki yerini almış ve günümüze de ulaşan müstakil tefsir kitapları telif etmişlerdir. Medine'de doğup büyüyen ve hadis, fıkıh ile tefsire dair birikimini Medineli ulemâ eliyle edinen Abdurrahman b. Zeyd (ö. 182/798), dönemin meşhur simaları arasında dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, etbâu't-tâbiîn dönemi ilmî hayat ile erken dönem tefsir faaliyetleriyle meşhur müfessirlere değinilmiş, özellikle Abdurrahman b. Zeyd'in hayatı, ilmî durumu, tefsir ilmindeki yeri ile tefsir yöntemi ve kendinden sonraki kaynaklara tesiri incelenmiştir. Çalışmanın temel hedefi ise kuşkusuz Kur'an'ın Kur'an ile tefsirinin erken dönem temsilcisi olarak isimlendirilebilecek Abdurrahman b. Zeyd'in tefsir rivayetlerinde, kaynak ve yöntem olarak Kur'an'ı Kur'an ile tefsire nasıl ve ne oranda başvurduğunun misaller eşliğinde tahlil edilmesidir. Onun tefsirinin, Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri bağlamında müstakil olarak incelenmesi, araştırmanın özgünlüğünü göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur'an, Medine, Etbâu't-tâbiîn, Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem. 'Abd al-Rahmān b. Zayd b. Aslam (ö. 182/798)from Etbā'al-Tābiūn the Early Period Representative of Qur'an's İnterpretation with Qur'an Abstract The efforts of the Prophet to understand Qur'an, which started with the duty of declaring Qur'an and continued with the companions and first studies on tafsīr, it has made great progress with the tābiūn and became taught in the lesson circles of the masdjids by making it educating as tafsīr science. Tābiūn who is the only generation in reaching the Prophet and companion interpretation, taught Qur'an from beginning to end and raised many students. In general, during the period of the etbā' al-tābiūn, whose hijri coincided with the II century; with the 'Abbāsīs moving the caliphate center to Baghdād, new cities were added to scientific centers such as Makka, Medina, Basra and Kūfa, and thus, scientific mobility increased; studies on  Arş. Gör., Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. cey827@gmail.com. ORCID: 0000-0002-4136-9766. Bu makale "iThenticate" intihal tarama programında taranmış ve intihal içermediği tespit edilmiştir.
doi:10.31121/tader.707101 fatcat:r46vgwoi4fc5nczzsryyuf5vnu