Filters
1 Hit in 0.04 sec

VÁLTOZATOK AZ INTEGRÁCIÓRA: JACQUES DELORS EURÓPÁJA

Mikó Melinda
unpublished
A L'Harmattan Kiadó a Varietas Europaea sorozatának részeként Jacques Delors beszédeiből adott közre egy válogatást Az új európai összhang címmel. A sorozatban eddig megjelent könyvek többféle-történelmi, fi lozófi ai és természetesen politikai-aspektusból közelítették meg az európai identitás tematikáját, olyan neves szerzők írásaival, mint Jürgen Habermas, José Or-tega y Gasset, Jean Marc Ferry. A sorozat ezen kötete korunk Európa-gon-dolatának egyik ikonikus megjelenítője, az Európai
more » ... az Európai Bizottság egyik legis-mertebb elnöke, Jacques Delors gondolataiba enged bepillantást. A szakértők véleménye megegyezik abban, hogy Jacques Delors elnöki pe-riódusa az Európai Unió fejlődéstörténetének egyik legfontosabb, fordulópon-tot jelentő reform időszaka volt. Manapság azonban nem pusztán történeti okokból érdekes beszédeinek tartalma. Nem nehéz észrevenni a közös ponto-kat a '80-as évekbeli Európai Közösség és az integráció mai problémái között. A nemzetközi politikai helyzetben már a '80-as évek közepétől felvetődött bizonyos radikális változások lehetősége. Az európai integrációban az ún. "euroszklerózis", s az ebből fakadó reformkényszer ugyanolyan elodázhatatlan imperatívuszként jelentkezett 1985-ben, mint manapság. A helyzet megoldá-sához Európának egy határozott, hosszú távú évtizedes folyamatokban gon-dolkodni tudó bizottsági vezetőre volt szüksége. A jelennel való párhuzam az integrációt érintő tartalmi kérdésekben azonban már nem áll fenn teljes mér-tékben. A könyv aktualitását az jelenti, hogy az Európai Unió előtt álló refor-mok több tekintetben a delors-i elképzelések bizonyos mértékű revízióját ten-nék szükségessé. Az európai integráció jelentős intézményi reformok előtt áll, miközben az európai identitás defi níciója is változóban van (Tuka, 2009). Mind a külső környezet-az átalakuló világrend-, mind az Unió bonyolult belső vi-szonyai megértését segíti, ha újra felidézzük a Jacques Delors által vezetett bi-zottság eredményeit, illetve azokat az elképzeléseit, amelyek mai tudásunk szerint korrekcióra szorulnak. Politikatudományi Szemle XXIV/2. 143-151. pp. © MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
fatcat:opw2lxnkm5authlpfxgynnymtu