Filters
1 Hit in 0.037 sec

The correlation of self-initiated cooperative learning with physics students' achievement and motivation
Povezanost samoinicijativne primene kooperacije u učenju sa postignućima i motivacijom studenata fizike

Milan Čavić, Milica Beljin, Sonja Skuban, Maja Stojanović, Ivana Bogdanović
2019 Nastava i Vaspitanje  
Повезаност самоиницијативне примене кооперације у учењу са постигнућима и мотивацијом студената физике Милан Чавић 1 Департман за физику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија Милица Бељин Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија Соња Скубан Департман за физику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија Маја Стојановић Департман за физику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови
more » ... у Новом Саду, Нови Сад, Србија Ивана Богдановић Департман за физику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија Студенти током студирања наилазе на предмете које сматрају тешким или мање занимљивим и које нерадо уче или тешко положе. Може се очекивати да промене у начину рада допринесу већој студентској мотивацији за учење и бољим постигнућима. Циљ истраживања је да се испита у којој мери студенти самоиницијативно примењују кооперацију у учењу и да се испита повезаност самоиницијативне примене кооперације у учењу са постигнућем и са мотивацијом студената. Истраживање је спроведено на пригодном узорку од 32 студента друге године основних академских студија физике на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. Истраживање је извршено као систематско неекспериментално снимање стања. Техника примењена за прикупљање података је анкетирање. Резултати истраживања су показали да студенти самоиницијативно примењују кооперацију у учењу, али изостају позитивни ефекти који би се очекивали приликом примене кооперативног учења. Није показана корелација између заступљености кооперације у учењу и мотивације за учење и студентских постигнућа. Међутим, примећена самоиницијативна кооперација у учењу може послужити као основа за даљи развој кооперативног учења. Резултати овог истраживања 1 milan.cavic@df.uns.ac.rs Апстракт Abstract Keywords:
doi:10.5937/nasvas1903363c fatcat:qge6epjlfrg7xl66a5qjjazvoq