Filters
1 Hit in 0.046 sec

UYGUR'LAR DEVRİNDE TURFAN - KARAHOCO ŞEHRİNDE EVLER

Muhaddere N. ÖZERDİM
1958 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Von Le Coq'm Turfan-Karahoco kazılarında elde ettiği buluntu ların resimleri büyük boyda (renkli ve renksiz) olmak üzere cildler halinde bir araya getirilmiştir. Bunlar Turfan bölgesinin muhtelif kısımlarını içine almaktadır 1 . Ekseriyeti dinî konuları gösteren bu tablolarda ancak 8 ev tipi tesbit edebildim. Von Le Coq ve sonra bu tablolar üzerinde in celeme yapan Waldschmidt ve evlere "Çin evi" demekte ve başkaca hiçbir bilgi vermemektedirler 2 . Bizim burada yapabileceğimiz şey, bu 8 ev
more » ... z şey, bu 8 ev tipini incelemek, Çin Türkistanı'nm diğer şehirlerinde ve sonra Çin'deki ev lerle mukayese etmek ve nihayet Çin kaynaklarının verdiği bilgi ile karşı laştırarak bir netice elde etmektir. Elimizdeki Çince kaynakların Turfan evleri hakkında verdiği bilgi pek azdır, bikaç satırı geçmemektedir 3 . Daha ziyade tarihî olaylara önem verilmiştir. Bizim bu incelememiz böyle dar bir çerçeve içindeki bilgiye dayanılarak meydana getirilmiştir.
doi:10.1501/dtcfder_0000000789 fatcat:o7xpncdfqzb77glwxdhfwqzmrm