Filters
1 Hit in 0.041 sec

Sosyal Bilimlerde Paradigma İkilemi: Turizm Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme

Özgür Yayla, Seval Ergün
2020 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi  
Öz Bu çalışmada, turizm alanında yazılmış lisansüstü tezlerin bilimsel araştırma yöntemlerinde nicel yöntemlerden nitel yöntemlere geçişteki paradigmatik dönüşüm incelenmiştir. Çalışma amacına bağlı olarak YÖK ulusal tez merkezi veri tabanında 'turizm ve işletme', 'gastronomi', 'rekreasyon ve yönetim' 'seyahat ve acente', 'turizm ve rehberlik' anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmış ve ulaşılan 107 adet tez değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamında nitel ve nicel araştırma
more » ... ve nicel araştırma yöntemleri bir arada kullanılmış, nitel kapsamda doküman incelemesi ve nicel araştırma kapsamında ise çoklu uyum analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda pozitivist paradigmanın turizmde yazılan lisansüstü tezlerde egemen olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, 2010 yılından itibaren yazılan tezlerde nitel yöntemlerde artış yaşandığı, rekreasyon yönetimi alanındaki tezlerde ağırlıklı olarak nitel yöntemler kullanılırken, turizm işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile gastronomi ve mutfak sanatları alanlarında daha çok nicel ve karma yöntemlerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Abstract In this study, the paradigmatic transformation of postgraduate dissertations written in the field of tourism from the quantitative methods to the qualitative methods in the scientific research methods has been examined. Depending on the purpose of the study, a research has been conducted in the National Thesis Center Database of Council of Higher Education (YÖK) through the keywords of "tourism and business", "gastronomy", "recreation and management", "travel and agency", "tourism and guidance" and 107 dissertations reached have been evaluated. Qualitative and quantitative research methods were used together within the scope of the research, and document analysis in the qualitative scope and multiple compliance analysis were used within the scope of the quantitative research. At the end of the research, it has been observed that the positivist paradigm is dominant in postgraduate dissertations written in the field of tourism. In addition, it has been determined that the use of qualitative methods have increased in the dissertations written since 2010; while qualitative methods have mostly been used in the dissertations written in the field of recreation management, quantitative and mixed methods have been used in the fields of tourism management, travel management and tourism guidance, and gastronomy.
doi:10.26677/tr1010.2020.416 fatcat:izzmxcoixvdtpmbz75nedumpiu