Filters
1 Hit in 0.047 sec

Netværk - fra vilkår til værktøj for styring og demokrati

Lotte Jensen, Eva Sørensen
2004 Politica - Tidsskrift for politisk videnskab  
Netvaerk er ikke et nyt faenomen, men i de senere år er der sket en aendring i måden, hvorpå forskere og praktikere ser på netvaerk. Fra at vaere blevet set som et styringsproblem og et uomgaengeligt negativt vilkår for samfundsstyring ses de i dag i stigende grad som en del af løsningen på problemet -som et styringsvaerktøj. Spørgsmålet er imidlertid, under hvilke forhold og på hvilken måde netvaerk kan fungere som styringsvaerktøj, og i hvilken udstraek ning de kan bidrage til
more » ... til tilvejebringelsen af en demokratisk samfundsstyring. Netvaerk-noget nyt under solen? Der bliver talt meget om netvaerk i dag. Både i praktikernes og i samfunds forskernes raekker. Nogle tager netvaerk for givet som et distinkt traek ved vor tidsalder. Et godt eksempel på det er strategiplanen for den offentlige sektors digitalisering. Her har Projekt Digital Forvaltnings bestyrelse som første pejle punkt for deres indsats at »ruste borgere og virksomheder til netvaerkssamfundet« (www.e.gov.dk). For bestyrelsen er det uden for diskussion, at netvaerkssamfun det er en realitet. Samme tilgang findes blandt en raekke forskere: »Netvaerk er kommet for at blive, og politologien må tage det som en udfordring«, skriver bl.a. Walter Kickert, Erik-Hans Klijn og Joop Koppenjan (1997: 171). Andre, som for eksempel Palle Svensson, tvivler på, at snakken om netvaerk daekker over reelle forandringer i den måde, samfundet og samfundsstyringen er indrettet på (2003: 340f.). Denne artikels udgangspunkt er, at netvaerk som faenomen ikke er noget nyt. Empirisk påviselige relationer på tvaers af organisationer, sektorer og niveauer og på graensen mellem det offentlige og det private er langt fra en revolutionerende opdagelse. Også i forskerverdenen har man i årtier beskaeftiget s. ig med netvaerk under forskellige overskrift er: pluralisme, korporatisme -og deres respektive »neo«-inkarnationer -policy-netvaerk mv. Men der tages samtidig afsaet i antagelsen om, at der både blandt samfundsforskere og blandt dem, der befolker det politiske system, er sket en forandring i måden, netvaerk opfattes og anvendes på. Der er sket to samtidige bevaegelser i opfattelsen af netvaerks rolle i samfunds styringen. Den ene bevaegelse går fra at se netvaerk som et styringsproblem, som man desvaerre må leve med som et dysfunktionelt element i den parlamentariske styringskaedes randområder, til at se dem som en løsning på styringsproblemer i moderne politiske institutioner. Den anden -og forbundne -bevaegelse går fra at se netvaerk som vilkår for samfundsstyring til at se netvaerk som vaerktøj -el-125
doi:10.7146/politica.v36i2.69888 fatcat:lupnmxmuezhathrepdmmwfwula