Filters
1 Hit in 0.031 sec

Analysis of the environmental dynamics in the light of choosingthe business strategy of the company
ANALIZA DYNAMIKI OTOCZENIA W ŚWIETLE WYBORU STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Iwona OTOLA, Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
2017 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. Celem artykułu jest zaprezentowanie dynamiki otoczenia współczesnych przedsiębiorstw oraz wyboru strategii ich rozwoju w odniesieniu do zmian w tym otoczeniu. W części teoretycznej omówiono zagadnienia związane z istotą otoczenia, jego rodzajami i tempem zmian. Zasadniczą część prowadzonych rozważań stanowi prezentacja i analiza wyników badań ankietowych przeprowadzona na próbie 63 przedsiębiorstw notowanych na rynkach GPW i NC w Warszawie. Przeprowadzone badania dotyczyły relacji
more » ... a dotyczyły relacji między rodzajem otoczenia, jego monitorowaniem a stosowaną strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Słowa kluczowe: otoczenie, turbulencje, monitorowanie otoczenia, strategie rozwoju przedsiębiorstwa Abstract. The aim of the article is to present the dynamics of the environment of modern companies and to choose their business strategies with respect to changes in this environment. In the theoretical part issues related to the nature of the environment, its types and rate of change have been discussed. The main part of the deliberations is the presentation and analysis of survey results conducted on a sample of 63 companies listed on the Warsaw Stock Exchange and NewConnect. The research concerned the relationship between the type of environment, its monitoring and the company's business strategy.
doi:10.29119/1641-3466.2017.113.25 fatcat:7wfuzgvr6fggfbafvzhzppthla