Filters
1 Hit in 0.035 sec

Excessive sleepiness in the context of neurological and mental disorders
Nadměrná spavost v kontextu neurologických a psychiatrických onemocnění

Roman Adamczyk
2019 Psychiatrie pro praxi  
Nadměrná spavost (hypersomnolence) je relativně běžným stavem po spánkové deprivaci a také frekventovaným příznakem provázejícím řadu neurologických, psychiatrických a interních onemocnění, infekcí a traumat. Výskyt nadměrné spavosti u neurodegenerativních chorob, iktu, jakož i úrazů, tumorů a vybraných infekcí CNS představuje spolu s centrálními hypersomnolencemi významný klinický problém v neurologii. Zvýšený výskyt hypersomnolence je pozorován rovněž u psychiatrických diagnóz. S ohledem na
more » ... nóz. S ohledem na dopady spavosti na kvalitu života a sociální fungování je problematika nadměrné spavosti nadále předmětem intenzivního výzkumu. Klíčová slova: nadměrná spavost, hypersomnolence, neurologická onemocnění, psychiatrická onemocnění. Excessive sleepiness in the context of neurological and mental disorders Excessive sleepiness (hypersomnolence) is a relatively common occurrence following sleep deprivation and, similarly, a prevalent symptom accompanying a number of neurological, psychiatric and other medical disorders, infections and traumas. The presence of excessive sleepiness in neurodegenerative diseases, vascular cerebral accidents, as well as CNS injuries, tumours and infections, and the existence of central disorders of hypersomnolence represent a significant clinical challenge in neurology. Increased prevalence of hypersomnolence has also been observed in mental disorders. Considering the impact of hypersomnolence on social functioning and the quality of life, excessive sleepiness is currently subject to intense clinical research.
doi:10.36290/psy.2019.026 fatcat:a7dgyx77wjerxbjbeur3ko4zyu