Filters
1 Hit in 0.04 sec

Ankara'da bir devlet kurumunda çalışanların emniyet kemeri kullanımı ve etkileyen faktörler

Burcu Küçük Biçer, Hilal Özcebe
2019 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  
Amaç: Ankara kentinde iş güvencesi ve düzenli geliri olan kişilerin emniyet kemeri kullanımı konusundaki bilgi, görüş ve davranışlarını belirlemek için yapılmıştır. Yöntem: Bir devlet kurumunda 271 (%77.2) katılımcıyla yapılan kesitsel tipteki çalışmada; veriler gözlem altında toplanmış ve tanımlayıcı istatistikler ile ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 43.7±8.71'dir. Sürücülerin %44.9'u şehir-içi, %72.8'i şehirlerarası yollarda her zaman
more » ... rda her zaman emniyet kemeri kullanmaktadır. Sürücü belgesi olan kadınların %78.3'ü, erkeklerin %63.7'si şehiriçinde sürücüyken (p=0.032); kadınların %76.3'ü, erkeklerin %55,2'si şehir-içi trafikte ön koltukta yolcuyken (p=0.002); kadınların %85.5'i, erkeklerin %74,5'i şehirlerarası trafikte sürücüyken her zaman emniyet kemeri taktıklarını söylemişlerdir (p=0,027). Sürücü belgesi olan katılımcıların %21.8'i, sürücü belgesi olmayanların ise %13.9'u şehirlerarası yollarda ön koltukta her zaman emniyet kemeri kullandığını belirtmiştir (p=0.017). Sonuç: Eğitim seviyesi yüksek sayılan çalışma grubunda dahi, şehir içi veya şehirlerarası yollarda emniyet kemeri kullanımı oldukça düşüktür. Emniyet kemeri kullanımı konusunda farkındalık okullarda erken yaşlarda yaratılmalıdır. Anahtar Sözcükler: Emniyet kemeri, sağlıklı yaşam davranışları, sürücü belgesi Seat belt use and affecting factors in a municipality governmental institution in Ankara Abstract Aim: The aim of this research is to determine the knowledge, view and behavior of persons having job and regular income in Ankara. Methods: The cross sectional study was conducted at a governmental institution with 271 participants (77.2%). A questionnaire was used under supervision to collect data and descriptive analyses were used. Mersin Univ Saglık Bilim Derg 2019;12(3) 496 Results: The mean age was 43.7±8.71. Out of 136 drivers, seat belt use was 44.9% at local and 72.8% at long distance. The seat belt use at the rear seat was 3.7% at local and 10.3% at the long distance. 78.3% of women and 63.7% of men with driver license used seat belt while driving through inner city (p=0.032); 85.5 of women and 74.5 of men used seat belt while driving long distances (p=0.027). 76.3 of women and 55.2% of men used seat belt while sitting at the front (p=0.002) . 21.8% of the passengers with driver license and 13.9% of the participants without driver license used seat belt as a passenger in the front seat (p=0.017). Discussion: Local and long distance seat belt use behavior is still low with high-educated persons. Awareness of seat belt use must begin at schools at earlier ages.
doi:10.26559/mersinsbd.544891 fatcat:aag6w352q5d4fapvguic3ernd4