Filters
1 Hit in 0.034 sec

МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДАЗНИ УСТРОЙСТВА ЗА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ METHODS FOR RESEARCH OF SAFETY DEVICES FOR CABLEWAY

Georgi Iliev, Stefan Minkov, Ivan Strashnikov, Jordan Jordanov, Asanisen Pashov, Assoc Iliev, Stefan Minkov, Eng Strashnikov, Eng Jordanov, Tu-Sofia Pashov, Kliment Ohridski
unpublished
Г. ИЛИЕВ, С. МИНКОВ, И. СТРАШНИКОВ, Й. ЙОРДАНОВ, А. ПАШОВ giliev@tu-sofia.bg доц.д-р инж. Георги Илиев, доц.д-р инж. Стефан Минков, инж. Иван Страшников, инж. Йордан Йорданов, инж. Асанисен Пашов, ТУ-София, бул."Климент Охридски"8, БЪЛГАРИЯ Резюме: Съгласно "Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми " и хармонизираните европейски стандарти се изисква изследвне на предпазните устройства на
more » ... те устройства на въжените линии по процедурата "изследване на типа". Разработени са оригинални методики за иследване на основните предпазни устройства и принципни схеми за практическа реализа-ция на изследванията. Ключови думи: въжени линии, предпазни устройства,методики за изследване Изследванията са финансирани от Фонд "Научни изследвания" при МОН Abstract: In accordance with " Decree for the fundamental requirement to cableway for passenger transport and evaluation of the conformity of their safety devices and subsystems" and harmonized European standardisations is required a research of the safety devices for the cableway on the procedure " research of the type ". It is worked out methods for research of the fundamental safety devices and principle schemes for practical realization of the researches
fatcat:7rvmskse6bdzvkahgq3m2kefbe