Filters
1 Hit in 0.03 sec

UGIÊCIE STROPU BEZPOOEREDNIEGO I ZASADNICZEGO NAD EKSPLOATOWANYM POK£ADEM-POWSTANIE I PROPAGACJA SZCZELINY WYWO£ANEJ MOMENTEM PARY SI£** 1. Wstêp

Ryszard Wosz
unpublished
Praca stanowi kolejny etap badañ, polegaj¹cych na opisie zachowania siê warstw gó-rotworu nad eksploatowanym, systemem komorowo-filarowym z ugiêciem stropu, z³o¿em rud miedzi w LGOM. We wczeoeniejszych pracach [9-13] dokonano szeregu prób opisu ugiêcia warstwy stropu bezpooeredniego i zasadniczego nad eksploatowanym z³o¿em. Struktura z³o¿a rud miedzi w LGOM daje mo¿liwooeae zbudowania uproszczonego mo-delu opisuj¹cego wzajemne oddzia³ywanie warstw stropowych oraz ich obni¿enie. Nad z³o¿em
more » ... e. Nad z³o¿em zalegaj¹ dwa kompleksy warstw, które ze wzglêdu na mi¹¿szooeae i wartooeci para-metrów odkszta³ceniowych, mo¿na podzieliae na dwie warstwy stropowe: strop bezpooered-ni i strop zasadniczy. W sytuacji rozwiniêtej eksploatacji strop bezpooeredni stanowi belka oparta o z³o¿e, w czêoeci przed frontem eksploatacyjnym i o filary-za frontem. Od góry belka jest obci¹¿ona nadk³adem w postaci pionowej sk³adowej p z tensora naprê¿enia pier-wotnego. Ca³y górotwór, strop jak i z³o¿e, charakteryzuje siê w³asnooeciami ooerodka sprê-¿ystego, które to w³asnooeci opisuj¹: wspó³czynnik odkszta³calnooeci pod³u¿nej E warstwy stropowej i wspó³czynnik odkszta³calnooeci poprzecznej n. W pracy przedstawiono koncepcjê modelu [1] opisuj¹cego powstanie i propagacjê szczeliny zniszczenia w przekroju belki stropu zasadniczego, w którym wystêpuje koncen-tracja tensora naprê¿enia. Szczelina zniszczenia powstaje w wyniku dzia³ania dwóch par si³ o tej samej wartooeci momentu zginaj¹cego r M oraz r ¢ M i przeciwnych znakach (rys. 1). Jako model wyjoeciowy przyjêto belkê obustronnie utwierdzon¹ i obci¹¿on¹ ciê¿arem warstw nadleg³ych oraz ciê¿arem w³asnym. Model odnosi siê do rzeczywistej sytuacji roz-poczynania eksploatacji w nowym polu. 67
fatcat:pnapsbd65zeb3iowml5qhclvyy