Filters
1 Hit in 0.044 sec

Functionality of synonymic lexemes in the Ukrainian and German languages and peculiarities of their translation (Adapted from P. Süskind's novel «Perfume: The Story of a Murderer»)
Функціональність синонімічних лексем в українській та німецькій мовах та особливості їх перекладу (на основі роману П. Зюскінда «Парфуми. Історія одного вбивці»)

A.I. Pokulevska
2016 Vìsnik Unìversitetu ìm. A. Nobelâ: Serìâ Fìlologìčnì Nauki  
А.І. ПОКУЛЕВСЬКА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган�Барановського (Кривий Ріг) ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СИНОНІМІЧНИХ ЛЕКСЕМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ (НА ОСНОВІ РОМАНУ П. ЗЮСКІНДА «ПАРФУМИ. ІСТОРІЯ ОДНОГО ВБИВЦІ») Стаття присвячена дослідженню синонімічних рядів німецької мови на основі роману П. Зюскінда. Розглядаються саме стилістичні синоніми, які відрізняються
more » ... і відрізняються тим, що належать до різних функціональних шарів лексики. З метою перевірити, чи зберігаються синонімічні ряди і їх стилістичні відтінки, було проаналізовано переклад роману І. Фрідріх українською мовою. Увага була зосереджена на синонімічних рядах з домінантами «das Gesicht», «sterben» та «schön». Використання автором стилістичних синонімів надає експресивності тексту, різноманітності зображуваним образам, підкреслює гостроту відчуттів. Ключові слова� П. Зюскінд, синоніми, труднощі перекладу, мова оригіналу, мова перекладу. Н а сьогодні в науковій літературі існує багато визначень явища синонімії. В сучасній літературознавчій енциклопедії зафіксоване таке визначення: «Синонімія -збіг мовних одиниць (морфем, слів, фразеологічних зворотів, синтаксичних конструкцій) за основним значенням і збереження їх стилістичних відмінностей» [1, c. 397]. Традиційно виділяють три основні типи синонімів: 1) семантичні (ідеографічні, лексичні, понятійні), 2) стилістичні, 3) понятійно-стилістичні (семантико-стилістичні) [2, c. 114]. Увага в нашому дослідженні буде зосереджена саме на стилістичних синонімах. Дослідники М. Філон та О. Хомік пояснюють, що «найбільш чітко вирізняються ті стилістичні синоніми, що належать до різних функціональних шарів лексики: пробуджуватися (загальне вживання) − розбуркуватися (розмовне)� говорити (загальне) -балакати (розмовне)� їсти (загальне) − лигати (розмовне) − нуздати (просторічне)» [2, с. 116]. Ці стилістичні синоніми дослідники поділяють на дві групи: 1) синоніми, що мають стилістично нейтральну домінанту (обличчя, лице, пика, вид, писок, морда)� 2) синоніми, у яких усі одиниці синтаксичного ряду є конотативно маркованими (хвалько, хвастун, задавака) [2, с. 116-117]. Роман Патріка Зюскінда «Парфуми. Історія одного вбивці» є показовим в плані розмаїття стилістичних синонімів. Тому мета нашого дослідження полягала в аналізі синонімічних рядів з різноманітними смисловими відтінками в романі П. Зюскінда та їх еквівалентів в перекладі І. Фрідріх. Актуальність дослідження обумовлена тим, що досі увага дослідників була зосереджена переважно на вивченні семантичного поля запаху в романі, на інтертекстуальних аспектах твору. Поза належною увагою залишались певні стилістичні особливості роману, а саме дослідження стилістичних синонімів у романі. Проаналізувавши твір П. Зюскінда, Т. Гостюк зазначає, що «автор використовує лейтмотив -такий від повтору, при якому одна і та ж мовна одиниця (слово, словосполучення, речення) повторюються в різних місцях тексту цілого роману і який слугує для підкрес-А.І. Покулевська, 2016
doi:10.32342/2523-4463-2016-0-11-266-270 fatcat:5nhcxm2u5failjo6wiin2jr2nm