Filters
1 Hit in 0.028 sec

Kríza učiteľskej profesie a jej koncepčné a legislatívne riešenie na Slovensku

Miroslav Valica, Ivan Pavlov
2018 Orbis Scholae  
Abstrakt: Teoretické štúdie ako aj výskumy v európskom meradle i na Slovensku poukazujú na krízové javy v učiteľskej profesii. Ich riešenie si vyžaduje reformu koncepcie profesijného rozvoja učiteľa a jeho kvalifi káciu v legislatíve o učiteľovi. Kľúčové slová: kríza profesie, koncepcia profesijného rozvoja, profesijné štandardy, kariérny systém, systém kontinuálneho vzdelávania, kreditný systém, systém hodnotenia a odmeňovania učiteľov, legislatívny rámec Abstract: Theoretical studies and
more » ... al studies and research at a European level and in Slovakia show there to be a crisis in the teaching profession. The solution demands reform of the conception of the professional development of teachers and its codifi cation in legislation concerning teachers.
doi:10.14712/23363177.2018.182 fatcat:xdg2wkjnrrb2hcyhdkuiyt4yi4