Filters
1 Hit in 0.036 sec

Welke mogelijkheden zijn er in Nederlandom meer diervoeders te produceren? : Verkenning van de mogelijkheden tot het verhogen van de productie van diervoeders uitreststromen in Nederland op basis van beschikbare kennis en data [report]

Marcel Vijn, Team Economie en Nematoden, Andrew Dawson, Pieter de Wolf, Marcel van der Voort, Izak Vermeij, LR - Veehouderij en omgeving
2019 unpublished
www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten.htm KvK: 09098104 te Arnhem VAT NL no. 8113.83.696.B07 Stichting Wageningen Research. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting
more » ... van Stichting Wageningen Research. Stichting Wageningen Research is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruik van gegevens uit deze uitgave. Rapport WPR-796 Foto omslag: Beeldbank WUR
doi:10.18174/499300 fatcat:hqvpcnahbbc5dfhobywf24qbvq