Filters
1 Hit in 0.038 sec

Microstructural evaluation of Ni-SDC cermet from a representative 2D image and/or a 3D reconstruction based on a stack of images
Vrednotenje mikrostruktur Ni-SDC kermeta z 2D in/ali 3D metodo

G. Kapun, M. Marinšek, F. Merzel, S. Šturm, M. Gaberšček, T. Skalar
2017 Materiali in Tehnologije  
This work provides an in-depth discussion on the subject of deriving microstructural parameters from a realistic 2D image or a 3D volume reconstruction based on a stack of images. As a convenient model material, a nickel/samaria-doped-ceria (Ni-SDC) cermet synthetized by the citrate-nitrate combustion reaction is tested. Field-emission scanning electron microscopy (FE-SEM) for 2D microstructure evaluation or focused-ion-beam/scanning-electron-microscopy (FIB-SEM) for 3D imaging is used for the
more » ... ng is used for the cermet characterization. Microstructural parameters, such as the volume ratio of phases, grain morphology, contiguity of phases and triple-point boundary density, are quantitatively evaluated. These microstructural parameters reveal that a 2D microstructural evaluation provides a relatively accurate and quick analytical approach. However, it is shown that a detailed microstructural quantification of the parameters that are closely related to transport phenomena and electrochemical reactions in a porous cermet is only possible through the three-dimensional (3D) quantitative material characterization. Based on the microstructural evaluation, optimization of the Ni-SDC material used is briefly discussed. Ni-SDC kermet (nikelj/cerijev oksid dopiran s samarijevim oksidom) je eden izmed najpogosteje uporabljenih anodnih materialov v gorivnih celicah s trdnim elektrolitom (angl. SOFC). Med pripravo materiala sodi tudi kvantitativno vrednotenje mikrostrukturnih parametrov kot so velikost in porazdelitev velikosti zrn, dele'i faz, kontinuitete, gostota trojnih to~k (angl. TPB), gostota materiala, itd. V tem prispevku'elimo primerjati dva razli~na na~ina analiziranja teh parametrov. Prva t.i. 2D metoda temelji na obdelavi slik, posnetih z vrsti~nim elektronskim mikroskopom s poljsko emisijo (SEM). Medtem, ko 3D metoda upo{teva 3D rekonstrukcijo vzorca iz slik s pomo~jo sistema s fokusiranim ionskim sklopom (FIB-SEM). Omenjeni mikrostrukturni parametri razkrivajo, da je 2D pristop razmeroma hiter in natan~en. Vendar se je izkazalo, da je za natan~nej{o kvantitativno analizo mikrostrukture, ki je tesno povezana s prenosom snovi in elektrokemijskimi reakcijami v anodnem materialu, potreben 3D pristop. Metodi sta bili ocenjeni glede na njuno te'avnost izvedbe in~asovno zahtevnost.
doi:10.17222/mit.2016.256 fatcat:q7pmpmhtt5bxnavqolx4fihgpq