Filters
1 Hit in 0.062 sec

"Męczeństwo św. Apolonii" z Głuchowa. Płaskorzeźba z kolekcji gotyckiej Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Agnieszka Wajroch
2013 Ecclesia Studia z Dziejów Wielkopolski  
Nic nie ods³ania tak wyranie indywidualnoci artysty jak dzie³o, w którym musi on zmierzyae siê z tradycj¹ 1 . MÊCZEÑSTWO W. APOLONII JAKO TEMAT W SZTUCE Apolonia pochodzi³a z Aleksandrii 14 . Zgodnie z pierwsz¹ wersj¹ apokryficznych przekazów, sta³a siê ofiar¹ przeladowañ chrzecijan za panowania cesarza Decjusza. Pogañskie represje na tym terenie mia³y miejsce na prze³omie 248 i 249 r., o czym czytamy u Jakuba de Voragine: Za cesarza Decjusza wielkie prze-12 A.
doi:10.14746/e.2013.8.4 fatcat:qwpezebrhbhrbg6htc33offjca