Filters
1 Hit in 0.046 sec

''Jugoslovensko bekstvo iz Evrope''. Novi ekonomski prioriteti nesvrstane Jugoslavije sredinom 50-ih godina

Dragan Bogetić
2012 Istorija 20. Veka  
APSTRAKT: U lanku su obra eni ekonomski odnosi Jugoslavije sa zemljama u razvoju u vreme kada se oblikuju prvi obrisi jugoslovenske nesvrstane politike. Od unapre enja privredne saradnje sa tim zemljama zavisili su domašaj Titove nove me unarodne strategije i realizacija ambicioznih razvojnih projekata u Jugoslaviji. Klju ne re i: Jugoslavija, Indija, Egipat, Indonezija, Tito, Nehru, Naser, privreda, nesvrstanost Jugoslovensko rukovodstvo je sredinom 50-ih godina, nesumnjivo, uvažavalo zna aj
more » ... uvažavalo zna aj integracionih kretanja na tlu Zapadne Evrope i razmatralo mogu nost da se preko Balkanskog saveza uz Gr ku i Tursku uklju i u ovaj proces. Me utim, ova razmišljanja, u vreme kada se ra ala ideja o evropskoj samobitnosti naspram dveju vode ih svetskih sila, došla su u sukob sa realnoš u ekonomske situacije u Jugoslaviji. Ve tada ona je bila teško optere ena bremenom dugova prema Zapadu i potpuno nemo na da ih sopstvenim izvozom otplati, a istovremeno i podmiri uvozne potrebe. U takvoj situaciji Zapadna Evropa se Jugoslaviji, bez obzira na njenu geografsku pripadnost i civilizacijsku bliskost, inila mnogo udaljenijom i više prete om nego prekookeanska azijska i afri ka prostranstva. U ovo vreme, najve i deo jugoslovenskog rukovodstva je procenjivao da bi Jugoslavija, orijentišu i se isklju ivo na uklju ivanje u proces evropske integracije, bila inferiorna ne samo politi ki nego i ekonomski, i predstavljala puki "sirovinski privezak" Zapadne Evrope. Povezivanjem sa zemljama afro-azijskog prostora Jugoslaviji se otvarala perspektiva preuzimanja rukovode e uloge u tom kontekstu i iznalaženja ogromnog, a što je Rad je deo projekta Srpsko društvo u jugoslovenskoj državi u 20. veku: izme u demokratije i diktature, (broj 177 016), koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Dragan Bogeti Istorija 20. veka, 1/2012 164
doi:10.29362/ist20veka.2012.1.bog.163-178 fatcat:y743sveli5hjjod47bp3q3vuei