Filters
1 Hit in 0.045 sec

Przemiany narodowościowe w Abchazji od II połowy XIX do początku XXI wieku

Andrzej Jakubowski
2018 Sprawy Narodowościowe. Seria nowa  
Ethnic changes in Abkhazia (2nd half of the 19th century– beginning of the 21st century)Main aim of the paper is to analyse ethnic changes that took place in Abkhazia from the 60s of the 19th century to the present. The paper discusses the changes in ethnic structure of Abkhazia caused by the forced exodus of the Abkhazians to the Ottoman Empire (muhajirstvo), the process of multinational settlement in Abkhazia from the late 19th century to the 1990s, the Georgian-Abkhazian war of 1992-1993 and
more » ... ar of 1992-1993 and the national policy of de facto Abkhazia led in the post-war period in the terms of the absence of international recognition. Przemiany narodowościowe w Abchazji od II połowy XIX do początku XXI wiekuCelem artykułu jest analiza przemian narodowościowych, jakie zaszły w Abchazji począwszy od lat 60. XIX wieku do chwili obecnej. W pracy omówiono zmiany w strukturze etnicznej w Abchazji warunkowane przymusowym eksodusem Abchazów do Imperium Osmańskiego (muchadżyrstwo), procesem wielonarodowościowego osadnictwa na te- renie Abchazji od końca XIX wieku do lat 90. XX wieku, wojną gruzińsko-abchaską z lat 1992-1993 oraz polityką narodowościową de facto Abchazji prowadzoną w okresie powojennym w warunkach braku uznania międzynarodowego.
doi:10.11649/sn.1530 fatcat:x7ntqzc2h5bf7fbpx6b3nax35y