Filters
1 Hit in 0.047 sec

Dramat Imrego Madácha Tragedia człowieka w animowanej adaptacji Marcella Jankovicsa – próba analizy formalne

Adam Błaszczok
2021 Media, Kultura, Komunikacja Społeczna  
Celem autora artykułu jest analiza filmu Marcella Jankovicsa Tragedia człowieka w odniesieniu do dramatu Imrego Madácha w przekładzie Bohdana Zadury pod tym samym tytułem. Autor porównuje oba utwory pod względem zawartości merytorycznej i rozwiązań inscenizacyjnych. Wskazuje na zastosowane przez reżysera nowe pomysły na przedstawienie scen i sekwencji oraz użyte przez niego w tym celu techniki montażowe oraz inne środki, służące sprawnemu przełożeniu dzieła pisarza na nowe medium, jakim w tym
more » ... dium, jakim w tym przypadku jest film animowany. Autor artykułu nie rozstrzyga o wyższości jednego utworu nad drugim, nie próbuje też polemizować z zawartymi w nich ideami.Stawia natomiast pytanie o integralność poszczególnych sekwencji filmu stworzonych przez Jankovicsa, powstałych w ciągu 19 lat, a składających się na analizowany film. Zdaniem autora próba zmierzenia się Jankovicsa z dziełem wielkiego pisarza zakończyła się artystycznym sukcesem.
doi:10.31648/mkks.6258 fatcat:qvqoi4pkrjclrab26evf4f72pe