Filters
1 Hit in 0.039 sec

Evaluation Of P16, P27, Cycline D1, Bcl-2 Expressions In Uterine Cervical Intraepithelial Neoplasia and Skuamous Cell Carcinoma

Bülent Aral, Selver Özekinci, Özben Yalçın
2017 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi  
ÖZ Amaç: Human Papilloma Virus serviks kanserlerinden sorumlu tutulan en önemli etkendir. Lezyon varlığında bile, araştırmacılar arasında servikal intraepitelyal neoplazi tanısında fikir ayrılıklarının olması ve diğer lezyonlarla ayırıcı tanıda yaşanan güçlüklerden dolayı spesifik belirteçlere gereksinim vardır. Çalışma p16, p27, siklin D1 ve Bcl-2'nin serviksin neoplastik ve non-neoplastik lezyonlarının ayrıcı tanısına katkısı olup olmadığını, araştırmak amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: 20
more » ... reç ve Yöntem: 20 LSIL (Düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon), 16 HSIL (Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon), 20 SHK (Yassı hücreli karsinom) tanılı olguya ve kontrol grubu olarak belirlediğimiz 20 nonneoplazik servikse immunohistokimyasal yöntem ile p16, p27, siklin D1 ve Bcl-2, uygulandı. Bulgular: P16 ile normal serviksde %80 zayıf (+), SHK olgularında ise %75 güçlü (+) boyanma izlendi. P27 ile normal servikslerin %45'inde orta derecede (+), SHK'ların %5'inde orta dercede (+) boyanma %60'ında (-) izlendi. Siklin D1 ile tanı grubları arasındaki boyanma paterni ve yoğunluğu arasında belirgin farlılık izlenmedi. Bcl-2 ile normal serviksde %5 orta derecede (+), SHK'da %15 orta derecede boyanma izlenmiş olup, grubların hiçbirinde güçlü boyanma görülmedi. Sonuç: P16 LSIL ve non-neoplastik lezyonların ayırıcı tanısında güvenilir bir belirteçtir. P27'prognostik bir faktör olarak ayırıcı tanıda kullanılabilir. Siklin D1 ve Bcl-2'nin ayırıcı tanı ve prognozdaki rolünü belirleyebilmek için daha geniş serilerde detaylı çalışılmalara ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: Servikal intraepitelyal lezyon, p16, p27, siklin D1, Bcl-2 ABSTRACT Objective: The most important agent in cervical carcinogenesis is especially high-risk types of Human Papilloma Virus. Even in the presence of lesions, specific markers are needed due to disagreements among researchers regarding cervical intraepithelial neoplasia and difficulties with differential diagnosis with other lesions. This study's aim that contributation of p16,p27,siklin D1 and Bcl-2 were determineted whether differantial diagnosis between neoplastic and nonneoplastic lesions of servix. Material and Method: We applied the p16, p27, cyclin D1 and Bcl-2 immunohistochemical markers on 20 cases diagnosed as LSIL, 16 cases diagnosed as HSIL, and 20 cases diagnosed as SCC. Results: P16 showed weak (+) staining in 80% of normal cervix and 75% strong (+) staining in SHK cases. With P27, moderate (+) staining was observed in 45% of normal cervix, and medium (+) staining in 5% of SHC was observed in 60% (-). There was no significant difference in the pattern and intensity of the staining between Cyclin D1 and the diagnostic groups. Bcl-2 showed moderate (5%) and normal (15%) staining in the normal cervix, whereas none of the groups showed strong staining. Conclusion: P16 is reliable marker in the differential diagnosis between LSIL and non-neoplastic cervical lesion. P27 can be used as a prognostic marker in differantial diagnosis. To determine role of cyclin D1 and Bcl-2, in differantial diagnosis and prognosis, studies larger series are needed.
doi:10.5222/iksst.2017.101 fatcat:gsnk2jfevza4hajtn5adeoc7di