Filters
1 Hit in 0.25 sec

DE KRITISCHE RENTABILITEIT VAN INTERNATIONALE CONCERNS: EEN KWANTITATIEVE BENADERING

Eva Hijmans
1969 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Inleiding Het vraagstuk van het rentabiliteitscriterium dat in de onderneming dient te wor den gehanteerd bij de evaluatie van nieuwe investeringen staat de laatste tijd in de bedrijfseconomie sterk in de belangstelling. Voor een deel vindt deze belangstelling zijn oorsprong in de bij het bedrijfsleven bestaande behoefte voor de hier liggende problemen een verantwoorde oplossing te verkrijgen. Daarnaast is echter ook een belangrijke stimulans uitgegaan van ver schillende nieuwe denkbeelden die
more » ... we denkbeelden die in het afgelopen decennium in de theorie van de financiering naar voren zijn gebracht1). Deze nieuwe denkbeelden bleken een uitermate vruchtbaar uitgangspunt voor een verdere uitbouw van het juist op het onderhavige terrein voorheen nog slechts gebrekkige theoretische apparaat. Door de inspanning van verschillende prominente economen is dit theoretische apparaat inmiddels reeds uitgegroeid tot een imposant bouwwerk, waarvan -naar het schijnt -de contouren thans wel ongeveer vastliggen doch waaraan nog bij voortduring enthousiast wordt gewerkt ter verdere verfraaiing en versteviging van de onderdelen2). Hoewel dus op het terrein van de theorievorming reeds belangrijke resultaten zijn bereikt, is de verbinding met de praktijk toch nog maar nauwelijks tot stand gekomen. Het onderhavige artikel vormt een poging om in dit opzicht enige voor uitgang te boeken. Getracht zal worden op basis van de in de theorie verworven inzichten, voor een vijftal internationale concerns, het te hanteren rentabiliteits criterium exact te kwantificeren. Blijkt deze poging succesvol dan is daarmee de operationele betekenis van het recente theoretische werk -althans in beginsel -aan getoond. In het onderzoek zijn de volgende concerns betrokken: De Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, Philips' Gloeilampenfabrieken, Unilever N. V., General Electric en Radio Corporation of America.
doi:10.5117/mab.43.16062 fatcat:bkyw7tx445ai5favan7s5422yq