Filters
1 Hit in 0.045 sec

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda (Sivil Toplum Kuruluşları) Finansal Performansın Ölçümünde Rasyo Analizi - Ratio Analysis in the Measurement of Financial Performance of Non-Profit Organizations (Non-Governmental Organizations)

Bedia Atalay, Ali Haydar Güngörmüş, Ender Boyar
2017 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Özet Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda, mütevelli heyeti, bağışçılar, devlet, proje faydalanıcıları, proje personeli, yöneticiler, finans personeli ve kamuoyu gibi taraflar finansal bilgiye ihtiyaç duyarlar. Finansal performansın ölçülebilme ihtiyacı, bu kuruluşlardaki faaliyetlerin de ölçümünü gerektirir. Bu çalışmanın amacı, rasyo analizi ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansal performansını ölçmektir. Çalışmada kar amacı gütmeyen kuruluşların finansal performansı; likidite, verimlilik,
more » ... ite, verimlilik, sürdürülebilirlik ve etkinlik olmak üzere 4 ana başlık altında analiz edilmiştir. Likidite analizinde işletmelerden farklı olarak, proje bazında da borç ödeme gücünün analizi yapılmıştır. Verimlilik analizi ise, bağış gelirleri ve bu bağışlarla ilgili harcamalar üzerinden ölçümlenerek ve değerlendirilmiştir. Etkinlik analizi ile kuruluşun finansal faaliyetlerinin düzgün ve etik bir şekilde yürütülüp yürütülmediği analiz edilmiştir. Son olarak sürdürülebilirlik analizi ile kuruluşun uzun dönem faaliyetlerini sürdürebilme imkânları analiz edilmiştir. Abstract In non-profit organizations, stake holders such as the board of trustees, donors, the government, project beneficiaries, project staff, managers, financial staff, public and other related parties need financial information. The need to be able to measure the financial performance requires the measurement of the activity of these organizations. The aim of this study is to measure the financial performance of non-profit organizations by ration analysis In this study, financial performance is analyzed under four major topics; liquidity, efficiency, effectiveness, and sustainability. Liquidity analysis, unlike enterprises, focuses on the analysis of the solvency. Efficiency analysis can be done through donation revenues and the expenses paid out of these revenues. By means of effectiveness analysis, it is possible to evaluate whether the financial activities of the organization are conducted in the decent and ethical way. Finally, sustainability analysis enables to analyze the ability to maintain long-term activities of the organizations.
doi:10.20491/isarder.2017.241 fatcat:hglpz5eahncdbezczol3pj57dy