Filters
1 Hit in 0.047 sec

DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ

Taner SOLMAZ
2017 Journal History School  
Öz Globalleşen dünyada teknoloji her alanda hızla ilerleyerek yaşantımızı derinden etkilemiştir. Teknolojinin bu değişim ve gelişimi, iletişim teknolojilerinin de tekamülüne neden olarak iletişimin her alanda sayısallaşmasına neden olmuştur. Böylece gerek sosyal hayat, gerekse medya ve medya uzantılı eğitim mecrasında dijitalleşme sürecine girilmiştir. Bu bağlamda ele aldığımız çalışmada, eğitim dünyasında ihtiyaç haline gelmiş olan medya okuryazarlığının dijital çağdaki önemi belirtilmiştir.
more » ... i belirtilmiştir. Bununla birlikte çalışmamızda; genç bireylerin değişen ve gelişen yeni iletişim teknolojilerinden ve dijital iletişim ortamlarından gelen bilgileri anlama, yorumlama ve bu bilgileri karşı tarafa aktarabilmelerinin ehemmiyetine değinilmiştir. Abstract In the globalizing world, the technology has deeply influenced to our lives by rapidly advancing on every field. This change and development of technology has caused that to the digitization of the communication in each area as a reason to the development of the communication technologies. Thus, to the process of digitization has been entered both in the social life and in the education field to media and media extension. In our work in this context, it was defined to importance in digital age of the media literacy needy of the educational world. Also in our work; it was mentioned  Öğ. Gör., Kafkas Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü.  Öğ. Gör., Kafkas Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü.  Öğ. Gör., Kafkas Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü. Taner Solmaz -Ülhak Çimen -Hakan Yüksel [956] of understanding, interpreting and transmitting to this information; changing and evolving from new communication technologies and to information in digital communication media of young people. Giriş İletişim teknolojilerinin sayısal ortamdaki hızlı gelişimi dijital çağda konvansiyonel medyadan farklı olarak yeni medya alanını oluşturmuştur. Böylece medyanın yeniden tanımlanması gerekmiştir. Yazılı ve yazılı olmayan bilgilere erişim, özellikle yeni medyadan yoğun olarak gelen bilgilerin analizi, çözümlenmesi, yorumlanması medya okuryazarlığının önemini artırmıştır. Geleneksel medyanın dijital medya, sanal medya gibi isimlerle anılan yeni medya sürecine taşınması ve yeni iletişim teknolojilerinin hayatın her alanında etkin hale gelmesi ile birlikte medya okuryazarlığı eğitimi yaşamın zorunlu bir parçası haline gelmiştir. Yeni olarak ifade edilen dijital medya sayısal tabanlı bir yapıya sahiptir ve sayısal tabanlı özelliği nedeniyle medyada farklı ortamlar, çoklu ortamlar oluşmuş, bilgiyi arama ve bilgiye erişim farklı boyutlara taşınmıştır. Medya nedir? Medyadan gelen bilgileri nasıl yorumlanmalıdır? Medya nasıl okunmalıdır? Bu soruların cevaplarını veren ve medyanın kitleler üzerindeki etkisini analiz edebilen medya okuryazarlık eğitimi, başta ABD ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada önemini giderek artırmıştır. Sivil toplum hareketleri olarak doğan medya okuryazarlığı eğitimleri daha sonra hükümetlerin eğitim programlarına dahil edilmiş ve zamanla tüm dünyada eğitim müfredatlarının içine alınmıştır. Gençlerin medyadan gelen mesajları anlamlandırabilmesi, bu mesaj ve bilgileri doğru analiz edebilmeleri, doğru yorumlayabilmeleri yönündeki eğitim programları bütün ülkeler tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye de bu yönde önemli adımlar atmış ve son yıllarda medya okuryazarlığı eğitimine oldukça önem vermiştir. Sayısallaşan iletişim teknolojileri ile birlikte önemli bir değişime uğrayan medya, sanal ve eş zamanlı sosyal bir mecraya taşınmıştır ve bu durum medya okuryazarlığı eğitimini geleneksel medya okuryazarlığına göre farklı bir düzleme taşımıştır. Dolayısıyla çalışmada değinildiği gibi gerçek olanın muğlaklaştığı ve dijital kültürün hakim olduğu sanal dünyada medya okuryazarlığı eğitimi her zamankinden daha fazla önemli hale gelmiştir. Dijital Çağda Medya Okuryazarlığının Önemi [957]
doi:10.14225/joh1172 fatcat:w6764jysufahlhuo2dulqttq4u