Filters
1 Hit in 0.036 sec

A comparison between fascia and cartilage graft tympanoplasty techniques in broad tympanic membrane perforations

Samet Aydemir
2019 Kulak burun boğaz uygulamaları (Online)  
ÖZ Amaç: Bu çalışmada subtotal timpanik membran perforasyonlu hastalarda, temporal kas fasya ve kıkırdak greftli timpanoplasti sonuçları karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Ekim 2011-Nisan 2013 tarihleri arasında, inaktif kronik otitis media nedeniyle timpanoplasti yapılan ve subtotal timpanik membran perforasyonu olan toplam 67 hasta (42 kadın, 25 erkek; ort. yaş 30.1 yıl; dağılım 12-49 yıl) çalışmaya alındı. Hastalar kıkırdak greft grubu (CGG, n=33) ve fasya greft grubu (FGG, n=34) olmak
more » ... (FGG, n=34) olmak üzere rastgele iki gruba ayrıldı. Ortalama hava eşiği ve ortalama hava-kemik aralığı (ABG) 500, 1000 ve 2000 Hz'de saf ton odyometrisi ile ölçüldü. Başarılı greftleme oranları ve işitme sonuçları gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Takip süresi 12 ay idi. Ameliyat öncesi ortalama saf ton işitme eşiği (PTHT) CGG ve FGG'de sırasıyla 48.9 dB ve 45.88 dB idi. Ameliyat öncesi ortalama ABG, CGG ve FGG'de sırasıyla 29.03 dB ve 30.94 dB idi. Ameliyat sonrası ortalama saf ton işitme kazanımı CGG ve FGG'de sırasıyla 8.96 dB ve 10.5 dB idi. Ameliyat sonrası ortalama ABG, CGG ve FGG'de sırasıyla 6.45 dB ve 9.11 dB idi. Havakemik aralığı ve saf ton ortalama skorları açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0.51-0.155). Başarılı greftleme oranı CGG ve FGG'de sırasıyla %96.9 (32/33) ve %82.3 (28/34) idi. Sonuç: Geniş timpanik membran perforasyonlarında başarılı greftleme oranı FGG'ye kıyasla CGG ile daha yüksek olmakla birlikte, her iki tekniğin işitme sonuçları benzerdir. Anahtar sözcükler: Kronik otitis media, kıkırdak palisad timpanoplastisi, temporal fasya. ABSTR ACT Objectives: This study aims to compare the results of temporal muscle fascia and cartilage graft tympanoplasty operations in patients with subtotal tympanic membrane perforations. Patients and Methods: Between October 2011 and April 2013, a total of 67 patients (42 females, 25 males; mean age 30.1 years; range, 12 to 49 years) who underwent tympanoplasty due to inactive chronic otitis media and who had subtotal tympanic membrane perforation were included in this study. The patients were randomly divided into two groups as the cartilage graft group (CGG, n=33) and the fascia graft group (FGG, n=34). The mean air thresholds and mean air-bone gap (ABG) at 500, 1,000, and 2,000 Hz were measured by pure tone audiometry. Successful engraftment ratios and hearing outcomes were compared between the groups. Results: The duration of follow-up was 12 months. The mean preoperative pure tone hearing threshold (PTHT) in CGG and FGG were 48.9 dB and 45.88 dB, respectively. The mean preoperative ABG in CGG and FGG were 29.03 dB and 30.94 dB, respectively. The mean postoperative pure tone hearing gain in CGG and FGG were 8.96 dB and 10.5 dB, respectively. The mean postoperative ABG in CGG and FGG were 6.45 dB and 9.11 dB, respectively. There was no significant difference between the two techniques in terms of the ABG and pure tone average scores (p=0.51-0.155). Successful engraftment ratio in CGG and FGG were 96.9% (32/33) and 82.3% (28/34), respectively. Conclusion: Although successful engraftment ratio in CGG is higher than FGG in broad tympanic membrane perforations, both techniques yield similar hearing outcomes. comparison between fascia and cartilage graft tympanoplasty techniques in broad tympanic membrane perforations. KBB Uygulamaları 2019;7(2):64-70.
doi:10.5606/kbbu.2019.55265 fatcat:6pzwrloq7nbu7kvffozt7x2xca