Filters
1 Hit in 0.035 sec

The influence of the casting process characteristics on the microstructure and the mechanical properties of the multicomponent brass alloy
Uticaj karakteristika procesa livenja na mikrostrukturu i mehaničke osobine višekomponentne legure mesinga

Jasmina Petrović, Srba Mladenović, Milovan Stanković, Ivana Marković, Uroš Stamenković
2019 Tehnika  
Odlivak mora posedovati određene osobine kako bi se mogao upotrebiti u definisanim eksploatacionim uslovima. U ovom radu ispitivan je uticaj centrifugalne sile, dinamike fluida (rastopa legure) i uslova očvršćavanja na mikrostrukturu i konsekventno, mehaničke osobine višekomponentne legure mesinga, CuZn26Al4Fe3Mn3. Odlivci istih dimenzija, dobijeni su postupkom gravitacionog i centrifugalnog livenja. Eksperiment je urađen u uslovima koji su obezbedili da parametari, kao što su temperatura
more » ... u temperatura rastopa na početku livenja, brzina zalivanja kalupa, metalostatički pritisak, nemaju uticaja na ispitivane karakteristike. Metalografska analiza uzoraka je obavljena optičkim mikroskopom Carl Zeiss Jena Epytip 2. Tvrdoća i zatezna čvrstoća uzoraka izmerene su prenosnim uređajem Rocky TH-160. Dobijeni rezultati ukazuju da su mehaničke karakteristike, tvrdoća i zatezna čvrstoća, veće kod uzoraka dobijenih cehtrifugalnim postupkom livenja. Zapaža se da je mikrostruktura centrifugalno livenih odlivaka sitnozrna i kompaktna sa zaobljenim zrnima, dok je mikrostruktura odlivaka livenih gravitacionim postupkom, dendritna, sa orijentaciojom koja se poklopa sa pravcem odvođenja toplote. Eksperimentom je pokazano da se pravilnim izborom primenjene tehnike livenja mogu dobiti odlivci željene strukture i karakteristika.
doi:10.5937/tehnika1905669p fatcat:yifnda3iabdrnbyggu46yr2f7u