Filters
1 Hit in 0.035 sec

Multipl Skleroz ile İlişkili Üveitler

... ...
2012 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Özet Amaç: Multipl sklerozlu (MS) hastalarda gelişen üveitin klinik bulgularını ve sonuçlarını değerlendirmek. Ge reç ve Yön tem: 2005-2011 yılları arasında üveit polikliniğine başvuran multipl sklerozu ve üveiti olan sekiz hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Sonuçlar: Başvuru sırasında sekiz hastanın (Yedi kadın, bir erkek; ortalama yaş 39±7,5 yıl; ortalama izlem süresi 3,8±1,8 yıl) on üç gözünün ortalama görme keskinliği 0,7±0,2 idi. İki hastaya MS ile ilişkili ön üveit, beş
more » ... i ön üveit, beş hastaya intermedier üveit ve retinal vaskülit, bir hastaya retinal vaskülit tanısı konuldu. Takip boyunca tüm hastalar interferon β-1a tedavisi altındaydı. Hastaların üveit tedavileri hastalığın lokalizasyonuna göre yapıldı. Takip sonunda bir olgu dışında tüm hastaların görme keskinliği tam olarak korundu. Tar t›fl ma: Sistemik interferon β-1a uygulanan hastalarda üveit tedavi ile kontrol altına alınabilmekte, sık rekürrensler ve kalıcı görme kayıpları önlenebilmektedir. (Turk J Ophthalmol 2012; 42: 462-5) Anah tar Ke li me ler: Multipl skleroz, üveit, tedavi Sum mary Pur po se: To evaluate the clinical findings and outcomes of uveitis in patients with multiple sclerosis (MS). Ma te ri al and Met hod: We retrospectively evaluated the medical records of eight MS patients who had presented with uveitis to the uveitis clinic between years 2005 and 2011. Re sults: The mean visual acuity of the thirteen eyes of eight patients (seven women, one man; mean age 39±7.5 years; mean follow-up 3.8±1.8 years) was 0.7±0.2 at the time of presentation. Two patients were diagnosed as anterior uveitis related with MS, five patients as intermediate uveitis and retinal vasculitis, and one patient as retinal vasculitis alone. All patients received interferon β-1a during the follow-up. The uveitis treatment was applied according to the localization of the disease. Except in one, the visual acuity was restored in all patients at the end of follow-up. Dis cus si on: Uveitis can be taken under control and recurrences and permanent visual loss can be prevented in patients treated with interferon β-1a. (Turk J Ophthalmol 2012; 42: 462-5)
doi:10.4274/tjo.42.36035 fatcat:c4zt5d5yanh7dasfemgd3lfv6e