Filters
1 Hit in 0.038 sec

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI: GÖÇMEN - KAÇAKÇI İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Tuba ÇAVUŞ
2020 Journal of International Social Research  
Öz Küreselleşme sürecinin iletişim olanaklarını artırmasıyla kolaylaşan ve artan uluslararası göç olgusu, son yıllarda devletlerin göç ve göçmen karşıtı bir politika izlemesiyle, şekil değiştirerek düzensiz göç halini almıştır. Bilhassa Batılı devletlerin, göç karşıtı tutum sergilemesi, sıkı sınır kontrollerini beraberinde getirmektedir. Fakat sınır kontrollerinin sıkılaştırılması, düzensiz göçü durdurmamakta aksine düzensiz göçün ve göçmen kaçakçılığının artmasına neden olmaktadır. Yapılan
more » ... ktadır. Yapılan araştırmalar ise düzensiz göçlerin büyük bir kısmının göçmen kaçakçılarından yardım alınarak gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla son on yıllık süre zarfında artan ve önü alınamayan, profesyonelleşmiş bir göçmen kaçakçılığı faaliyeti, dünyanın çeşitli yerlerinde vuku bulmaktadır. Türkiye'nin ise göç veren ve sıkılaştırılmış sınır kontrollerine sahip, göç alan ülkelerin arasında jeopolitik bir noktada bulunması nedeniyle ülkede, göçmen kaçakçılığı sıklıkla görülmektedir. Bu çalışmada, son yıllarda politika, medya ve akademik camianın gündeminde yer alan göçmen kaçakçılığı faaliyetinde, göçmen -kaçakçı ilişkisi ve bu ilişkinin faaliyete etkisi araştırılmıştır. Göçmenlerle kaçakçılar arasındaki ilişkide, sosyal ağlar vasıtasıyla güven sağlandığı ve oluşan güven duygusunun eylemin devam etmesinde kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Göçmen Kaçakçılığı, Göçmen-Kaçakçı İlişkisi, Düzensiz Göç. Abstract The phenomenon of international migration that is facitilitated and increased in parallel with the improvement of globalization and communication opportunities, it has been transformed in to irregular migration by the states following an anti immigration policy, in last decades. Especially Western States' anti immigration policies, bring tight border controls. However, tightening border controls, does not stop irregular migration but rather increases irregular migration and migrant smuggling. Studies show that, most of irregular migrations are carried out with the help of migrant smugglers. In this context, a professional migrant smuggling acvitiy that has been increasing and can not be prevented, for last decades, has been taking place in various parts of the World. Whereas migrant smuggling is seen frequently in Turkey, due to it is between emigrant countries and immgirant countries, which have tightened border controls. In this study, a relationship between migrant and smuggler and its effect on migrant smuggling, which has been on the agenda of politics, media and academic community in recent years, has been investigated. And it is demonstrated that, there is a trust in the relationship between smugglers and migrants owing to their social networks and this plays a facilitating role in the continuation of migrant smuggling.
doi:10.17719/jisr.2020.3992 fatcat:3aap6wfkxrh7xci52jczalsen4