Filters
1 Hit in 0.25 sec

İş Arkadaşları Tarafından Kıskanılmak Amirin Yenilikçi İş Davranışına Verdiği Desteği Zayıflatıyor Mu?

SERKAN EREBAK
2019 Journal of Human and Work  
A B S T R A C T It can be considered as an important approach to be open to innovations for organizations that want to adapt to the process with difficult competition conditions in the rapidly developing world. Two of the most important factors of social support in the workplace are supervisors and coworkers. This study focuses on whether the support given by the supervisor has the effect of increasing the innovative behaviors of the individual and whether the individual's perception of being
more » ... rception of being envied by his coworkers on this predicted effect has a moderation role. For this purpose, a sample from various sectors was examined through an online questionnaire and by convenience sampling. The obtained data were analyzed by PROCESS macro and Pearson product-moment correlation. The results indicate that the perception of envy by coworkers beside supervisor support affected this process. Organizations can make plans to improve this social support process in order to increase their workers' innovative behavior. ÖZ Hızla gelişen dünyada rekabet koşullarının zorlaşmasıyla, sürece uyum sağlamak isteyen örgütler için yeniliklere açık olmak önemli bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. İşyerindeki sosyal desteğin en önemli parçalarından iki tanesi amirler ve iş arkadaşlarıdır. Bu çalışmada amir tarafından verilen desteğin bireylerin yenilikçi davranışlarının artmasındaki etkisine ve bu öngörülen etki üzerinde bireylerin iş arkadaşları tarafından kıskanıldığına dair algısının düzenleyici bir rolü olup olmadığına odaklanılmaktadır. Bu amaçla, çevrimiçi anket aracılığıyla ve kolayda örnekleme yoluyla çeşitli sektörlerden ulaşılan örneklem incelenmiştir. Elde edilen veriler PROCESS macro ve Pearson çarpım moment korelasyonu ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, amir desteğinin ve iş arkadaşları tarafından kıskanılma hissinin bu süreci etkilediğine işaret etmektedir. Örgütler çalışanlarının yenilikçi davranışlarını arttırmak için bu sosyal destek sürecini geliştirme yönünde planlamalar yapabilirler. a Corresponding author, Ph.D., Psychologist, Istanbul Metropolitan Municipality, Istanbul, Türkiye.
doi:10.18394/iid.542270 fatcat:7bs5lwtnxva3ngcdg75k2u2xba